Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak Stresstest pensjonskasser

Stresstest pensjonskasser

Pensjonskasser skal jevnlig gjennomføre og rapportere to stresstester definert av Finanstilsynet - stresstest I og stresstest II.

Rapportering

Stresstest pensjonskasser (KRT-1113)

Hovedregelen er at pensjonskasser med forvaltningskapital over 10 milliarder kroner skal rapportere hvert kvartal, mens pensjonskasser med forvaltningskapital under 10 milliarder kroner skal rapportere hvert halvår.

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn. 

  • Stresstest I er basert på virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser og en definisjon av bufferkapital under forutsetning av at selskapet avvikles.
  • Stresstest II er basert på bokførte verdier og en definisjon av bufferkapital under forutsetning av løpende drift.

Stresstest I er en forenkling av kravene under Solvens II, og er basert på virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser. Finanstilsynet anser at stresstesten reflekterer underliggende risiko på en bedre måte enn gjeldende soliditetskrav, blant annet ved å vise hvordan verdien av forpliktelsene påvirkes av lavt rentenivå.

For at Finanstilsynet skal kunne vurdere hvordan uvanlige markedsbevegelser påvirker pensjonsforetakenes evne til å oppfylle gjeldende soliditetsregelverk, rapporterer pensjonsforetakene også Finanstilsynets stresstest II, hvor eiendeler og forpliktelser vurderes til bokført verdi og hvor bufferkapitalen defineres under forutsetning av løpende drift. Stresstesten er med forannevnte forskjeller i hovedsak basert på metodikken i stresstest I. Det er i stresstest II benyttet et lavere sikkerhetsnivå (konfidensnivå) som innebærer mildere stress-scenarioer enn i stresstest I, som følge av at stresstesten skal se på tap som kan medføre brudd på kapitalkrav og ikke tap som kan medføre at all ansvarlig kapital går tapt.

Utviklingen av tilsynsmetodikken er en kontinuerlig prosess og det vil løpende kunne gjøres endringer i metodikken. 

Rapportering av forenklet solvenskapitalkrav

Det nye forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser innføres fra 1. januar 2019, og erstatter eksisterende stresstestrapportering. Finanstilsynet har publisert en foreløpig versjon av rapporteringsregnearket og veiledningen til rapporteringen. I det publiserte regnearket er rentekurven og aksjeprisstresset per 30. september 2018 benyttet. Pensjonskassene skal rapportere stresstesten med tall per 31. desember 2018 i et regneark som er tilpasset slik at det forenklede solvenskapitalkravet også fremgår. Finanstilsynet har publisert en foreløpig versjon av rapporteringsskjemaet som skal benyttes per 31. desember 2018 på sitt nettsted. Finanstilsynet vil i begynnelsen av januar 2019 publisere en endelig versjon av skjemaet som skal benyttes per fjerde kvartal basert på rentekurven og aksjeprisstresset per 31. desember 2018. Innsendingen av rapporteringen skal skje via Altinn på samme måte og med samme frister som før.

Rapportering fra pensjonsforetakene

Finanstilsynet fastsatte 22. februar 2008 forskrift om rapportering av stresstester for forsikringsselskaper og pensjonsforetak. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2008 og ble endret 30. desember 2011 i forbindelse med utvidelse av rapporteringsplikten for pensjonsforetak. Forskriften gir regler om hvem som er rapporteringspliktig, hvor ofte det skal rapporteres og frist for innrapporteringen. Fra 1. januar 2016 gjelder forskriften kun for pensjonsforetak. 

Fra og med 4. kvartal 2011 ble også pensjonsforetak som ved inngangen til regnskapsåret har en forvaltningskapital over 2 milliarder kroner rapporteringspliktige. Fra og med 4. kvartal 2012 ble alle pensjonsforetak rapporteringspliktige. 

Rapporteringsfrister

Kvartalsvis rapportering:
Senest 30 dager etter utløpet av hvert kvartal. 

For pensjonsforetak med forvaltningskapital under 2 milliarder kroner: 45 dager.

Kontakt