Forside Nyhetsarkiv Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

Pressemelding

Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag resultatene av en stresstest av 48 europeiske banker, deriblant DNB Bank ASA. Scenariene i stresstesten representerer et alvorlig økonomisk tilbakeslag og strekker seg over årene 2018 til 2020.

Bakgrunn og hensikt med stresstesten
EBAs stresstest danner en felles plattform for stresstesting av banker i Europa. Stresstesten gir detaljert informasjon om bankenes motstandskraft mot økonomiske sjokk. Stresstesten er initiert og koordinert av EBA i samarbeid med nasjonale tilsynsmyndigheter (inkludert Single Supervisory Mechanism (SSM), som har tilsyn med de største bankene i euroområdet), Den europeiske sentralbanken og Det europeiske systemrisikorådet (ESRB).

Finanstilsynet informerte om EBAs stresstest av europeiske banker, herunder om scenariene, i en pressemelding 31. januar 2018 (pressemelding nummer 3/2018).

DNB Bank-konsernets nedskrivninger på utlån øker i EBAs stresstest til 30 milliarder kroner (2018-2020). Netto renteinntekter og netto gevinster på finansielle instrumenter reduseres kraftig. Årsresultatet faller til -9,1 milliarder kroner i 2018. Bankkonsernets rene kjernekapitaldekning faller med 3,0 prosentpoeng i 2018 (basert på beregningsgrunnlaget uten Basel I-gulv) og øker deretter i 2019 og 2020, slik at fallet blir delvis reversert.

–  Stresstesten viser at et alvorlig økonomisk tilbakeslag vil kunne medføre betydelige tap og en markant svekkelse av bankkonsernets rene kjernekapitaldekning. Finanstilsynet er opptatt av at bankene opprettholder soliditeten for å ha kapasitet til å yte lån også under slike forhold. EBA-stresstesten, sammen med Finanstilsynets egen stresstest, inngår som et grunnlag i Finanstilsynets vurdering av DNBs samlede kapitalbehov, sier direktør for bank og forsikringstilsyn Ann Viljugrein.

Norske bankers lønnsomhet og kapital er vurdert i mer alvorlige scenarioer i Finanstilsynets stresstest. Det vises til Tema I i Finansielt utsyn – juni 2018 (sidene 64-75). Finanstilsynet viser også til rundskriv 12/2016 om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov.

Mer informasjon:

Fagkontakt