Søk Søk

Konsesjon

Banker

For å drive bankvirksomhet i Norge kreves konsesjon av norske myndigheter eller tilsvarende konsesjon gitt innenfor EØS-området.

Konsesjon for å drive bankvirksomhet i Norge

Det som kjennetegner en bank er at den har adgang til å ta i mot innskudd og andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten, å yte kreditt og stille garantier for egen regning og til å yte betalingstjenester. For øvrig vises det til finansforetaksloven § 2-7 og forskrift om filial av banker mv innen EØS for hvilke tjenester som kan tilbys.

Tillatelse forutsetter blant annet at banken stiftes med et beløp som i norske kroner svarer til minst 5 millioner euro i samlet startkapital. Størrelsen på startkapitalen må imidlertid stå i forhold til den planlagte virksomheten.  

Det stilles krav til at bankens styre, daglig leder, faktiske ledere og ledere av nøkkelfunksjoner anses egnet. Banken må for øvrig tilfredsstille de lovkrav som gjelder for virksomheten.

Nærmere krav til innholdet av en søknad fremgår av finansforetaksloven kap 3. Det bemerkes at søknaden må angi hvilke tjenester (klasser) banken skal tilby.

Tillatelse til å drive bankvirksomhet i annet EØS-land

En bank som har tillatelse til å drive bankvirksomhet i et EØS-land har samtidig tillatelse til å drive i andre EØS-land, under forutsetning at dette meldes fra til tilsynsmyndigheten i vertslandet.

Norske kredittinstitusjoner som ønsker å melde fra om filialetablering eller grensekryssende virksomhet i et annet EØS-land bes om å fylle ut det relevante skjemaet og sende det til Finanstilsynet: 

Innsending av konsesjonssøknad og søknadsbehandling

Avgjørelse av søknad om tillatelse til å drive bankvirksomhet skal meddeles søkeren innen seks måneder etter at søknad er mottatt. Fristen regnes fra det tidspunkt opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, er mottatt.

Søknad om konsesjon skal sendes Finanstilsynet, som forbereder saken på vegne av Finansdepartementet, eller avgjør søknaden etter delegasjon. Konsesjonssøknader som gjelder institusjoner av særlig betydning og søknader i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter avgjøres av Finansdepartementet.

Konsesjonssøknader kan sendes som vedlegg til e-post.

Mer informasjon om banker