Søk Søk
Forside Tema PRIIPs

PRIIPs

PRIIPs-forordningen regulerer nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer.

Oversikt

Forordningen (Regulation on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)) fastsetter blant annet krav om at produsenter av disse investeringsproduktene skal utarbeide nøkkelinformasjon i et standardisert dokument (KID - Key Information Document) for hvert slikt produkt de produserer til ikke-profesjonelle investorer og legge dette på sin nettside. Videre skal selger eller rådgiver av et slikt produkt stille et slikt nøkkelinformasjonsdokument til rådighet. Dette for at ikke-profesjonelle investorer skal få viktig informasjon om produktet før avtale inngås. Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2018. Forordningen er EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Krav til nøkkelinformasjonsdokument

Kravene til informasjon i nøkkelinformasjonsdokumentet er fullharmoniserte. Det er krav til både format, innhold og presentasjon. Sentral informasjon vil være om det er mulig å tape kapital, risikoprofil, avkastning og samtlige kostnader. Hensikten er å bedre gjennomsiktigheten for ikke-profesjonelle investorer, oppnå likt regelverk for de ulike investeringsprodukter som omfattes av forordningen, styrke ikke-profesjonelle investorers tillit til finansmarkedet og forbedre det indre markedet i EU, jf. at det i dag er ulike informasjonsregler etter som disse produktene er finansielle instrumenter, forsikrings- og bankprodukter. Hensikten med nøkkelinformasjonsdokument er videre å styrke forbrukervernet gjennom informerte beslutninger. Nøkkelinformasjonsdokumentet skal gjøre det lettere å forstå produktene og lette sammenligningen med alle de ulike investeringsproduktene.

PRIIP

Et PRIIP er enten et sammensatt investeringsprodukt der det beløpet som skal tilbakebetales er gjenstand for svingninger på grunn av eksponering mot referanseverdier eller verdiutviklingen av en eller flere eiendeler som den ikke-profesjonelle investoren ikke har kjøpt direkte (PRIP) eller forsikringsbasert investeringsprodukt der utløpsverdien eller gjenkjøpsverdien helt eller delvis er direkte eller indirekte eksponert mot markedssvingninger (IBIP).

Hvilke produkter omfattes

Forordningen omfatter pakkede produkter innen verdipapirmarkedet, bank og forsikring som strukturerte bankinnskudd, alternative investeringsfond (AIF) og livsforsikringsavtaler med investeringsvalg for forsikringstaker. Forordningen omfatter også verdipapirfond (UCITS, spesialfond som markedsføres til ikke-profesjonelle og andre nasjonale fond). Disse fondene er allerede underlagt regler i verdipapirfondloven om at det skal utarbeides nøkkelinformasjon. På grunn av overgangsregler vil ikke PRIIPs-forordningen gjelde for disse fondene før 31. desember 2019.

Unntak

Noen produkter er unntatt fra forordningen, herunder ikke-strukturerte bankinnskudd, finansielle instrumenter der investor blir direkte eier, skadeforsikringsprodukter, livsforsikringsprodukter uten investeringsvalg, individuelle pensjonsordninger med investeringsvalg, pensjonskapitalbevis/pensjonsbevis/fripoliser med investeringsvalg og kollektive pensjonsordninger med eller uten investeringsvalg for arbeidstaker.

Nasjonale valg

Forordningen åpner blant annet for at medlemslandene kan gjøre regelverket om nøkkelinformasjonsdokument gjeldende også for produkter som ikke er omfattet av forordningen. Finanstilsynet har tidligere gitt uttrykk for at individuell pensjonsordning med investeringsvalg (IPS), både pensjonsspareavtaler og pensjonsforsikringsavtaler, fripoliser, pensjonskapitalbevis og pensjonsbevis – alle med investeringsvalg bør omfattes av regelverket.

Øvrig innhold mv.

Forordningen inneholder også regler om markedsovervåking og myndighet til nasjonale tilsynsmyndigheter og EIOPA (for EU) til å begrense eller forby salg av visse forsikringsbaserte investeringsprodukter.

Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Høring

Finanstilsynet fikk i brev av 1. juli 2016 fra Finansdepartementet i oppdrag å utarbeide høringsnotat med utkast til gjennomføringsbestemmelser, som skal sikre gjennomføring i norsk rett.