Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv PRIIPs-forordningen

Nyhet

PRIIPs-forordningen

Finanstilsynet foreslår i brev til Finansdepartementet av 31. oktober 2016, med vedlagt forslag til høringsnotat, at PRIIPs-forordningen gjennomføres i en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet høringsnotat med forslag til gjennomføring i norsk rett av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter. Forordningen som gjerne omtales som PRIIPs-forordningen, forventes tatt inn i EØS-avtalen.

PRIIPs-forordningen harmoniserer informasjonskrav ved salg av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter på tvers av bank-, forsikrings- og verdipapirsektoren. Forordningen fastsetter at det skal utarbeides standardisert produktinformasjon ved bruk av et faktaark, såkalt nøkkelinformasjons¬dokument, som skal gjøres tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer før det inngås avtale om salg av slike produkter.

Finanstilsynet foreslår at PRIIPs-forordningen gjennomføres i en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter, i høringsnotatet omtalt som PRIIPs-loven. Forordningen åpner for enkelte nasjonale valg som er nærmere omtalt i høringsnotatet punkt 1.5.