Forside Tema Klimarisiko

Klimarisiko

Finansmarkeder og finansforetak påvirkes av både fysiske klimaendringer og omstillingen til et lavutslippssamfunn. Integrasjon av klimarisiko i tilsynsvirksomheten står derfor høyt på agendaen hos finanstilsynsmyndigheter i mange land, og det arbeides med å utvikle tilsynsverktøy for å følge opp klimarisiko. Finanstilsynet deltar i dette arbeidet.

Finanstilsynets arbeid med klimarisiko

Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Som for andre risikofaktorer, bør finansnæringens håndtering av klimarisiko først og fremst følges opp gjennom tilsyn med foretakenes risikovurderinger og soliditet. Finanstilsynet forventer at foretakene i sine risikostyringssystemer fanger opp alle vesentlige risikoer, herunder risikoer knyttet til effekten av klimaendringer og overgang til et lavutslippssamfunn.

Det er behov for bedre kunnskap om hvordan ulike næringer og regioner vil påvirkes av klimaendringer og tilpasning til en lavutslippsøkonomi. Arbeidet med å måle og modellere økonomiske konsekvenser av klimaendringer og tiltak for finansforetak og finansmarkeder er i gang internasjonalt, men i en tidlig fase. Det gjelder også utviklingen av relevante scenarier for anvendelse i scenarioanalyser og stresstester for klimarisiko. Finanstilsynet deltar blant annet i det europeiske tilsynssamarbeidet og i Network for Greening the Financial System (NGFS) om utvikling av slik metodikk.

Network for Greening the Financial System (NGFS)

NGFS er et nettverk av sentralbanker og finanstilsynsmyndigheter som deler erfaringer, bidrar til å håndtere miljø- og klimarisiko i finanssektoren og mobiliserer bransjen til å arbeide for en bærekraftig økonomi. Nettverkets formål er å fremme beste praksis både innenfor og utenfor NGFS og å utføre eller tildele analyseoppdrag innen grønn finans. Både Norges Bank og Finanstilsynet deltar i nettverket.

Arbeidet i NGFS er organisert i tre grupper (workstreams): Tilsyn (WS1), makrotilsyn (WS2) og grønn finans (WS3). Finanstilsynet deltar i arbeidsgruppe 1 og 2.

Mer informasjon: