Søk Søk
Forside Tema Hvitvasking og terrorfinansiering Veiledning fra EUs tre finanstilsynsmyndigheter om risikobasert tilnærming på hvitvaskingsområdet

Veiledning fra EUs tre finanstilsynsmyndigheter om risikobasert tilnærming på hvitvaskingsområdet

EUs tre finanstilsynsmyndigheter (EBA, ESMA, EIOPA) har fastsatt denne veiledningen for risikobasert tilnærming. Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom ny hvitvaskingslov, med forskrift, som etter planen vil tre i kraft høsten 2018. Finanstilsynet anser denne veiledningen som meget relevant for den risikobaserte tilnærmingen som ligger til grunn for gjeldende og ny hvitvaskingslov.

Veiledningen er fastsatt med hjemmel i fjerde hvitvaskingsdirektiv (2015/849/EU, artiklene 17 og 18 nr. 4).

I praksis omfatter veiledningen samtlige av Finanstilsynets rapporteringspliktige tilsynsenheter med unntak av eiendomsmeglere, regnskapsførere og revisorer.

Veiledningen inneholder i avsnitt I: innledning og definisjoner, avsnitt II: kartlegging og analyse av risikofaktorer og avsnitt III: sektorspesifikke veiledninger for bankers forskjellige virksomhetsområder (kapittel 1, 2, 5 og 6), e-pengeforetak (kapittel 3), betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester (kapittel 4), forsikringsselskaper (kapittel 7), verdipapirforetak (kapittel 8) og forvaltningsselskaper for verdipapirfond (kapittel 9).