Søk Søk
Forside Rapportering Rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner (KRT-1094 og KRT-1095)

Rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner (KRT-1094 og KRT-1095)

Rapportering av opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av krisetiltaksplaner (og MREL) for 2020 iht. EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624. Foretakene skal rapportere til Finanstilsynet.

Rapportering

Rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner

"Resolution" inngår som en modul i CRD IV-rapporteringspakken og skal rapporteres på XBRL-format og rapporteres via Altinn. Foretakene skal følge rapporteringsmaterialet som følger av det gjeldende rammeverket EBA har publisert: 

Gjeldende rammeverk inneholder ITS, valideringsregler, DPM og taksonomipakke med bl.a. eksempelfiler. For rapportering av "Resolution" pr. 31.12.2019 skal versjon 2.9 benyttes. 

Foretakene skal rapportere all informasjon i vedlegg 1 i EUs gjennomføringsforordning om rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner (skjema Z01.00 til Z10.02). T-skjemaene skal ikke rapporteres av norske foretak ettersom disse kun er relevante for foretak underlagt den europeiske bankunionens krisehåndteringsmyndighet, Single Resolution Board (SRB). Vedlegg 2 i forordningen inneholder veiledning til utfylling av Z-skjemaene: 

Finanstilsynet skal for hvert foretak utarbeide krisetiltaksplaner som kan settes i verk når vilkårene for krisehåndtering er oppfylt, jf. finansforetaksloven § 20-6. Finansforetaksloven § 20-6 fjerde ledd gir Finanstilsynet adgang til å kreve at foretakene skaffer tilveie opplysninger som trengs ved utarbeidelsen av krisetiltaksplaner.

EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 (forordningen) om rapportering av opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av krisetiltaksplaner (og MREL) trådte i kraft 27. november 2018. Forordningen fastsetter prosedyrer, standardformularer og skjemaer for rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i henhold til krisehåndteringsdirektivet 2014/59/EU (BRRD). Finanstilsynet har besluttet å legge den nye forordningen til grunn for rapporteringen og kommuniserte dette til Finansdepartementet i forbindelse med oversendelsen av forslag til forskrifter til finansforetaksloven kapittel 20 i november 2018.

Hvem skal rapportere?

Finanstilsynet utarbeidet i 2019 krisetiltaksplaner og fastsatte minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for de 7 største bankene (DNB, Sparebank1 SR-bank, Sparebank1 SMN, Sparebanken Vest, Sparebank1 Østlandet, Sparebank1 Nord-Norge, Sparebanken Sør). I tillegg ble det utarbeidet krisetiltaksplan og fastsatt MREL-krav for Bank Norwegian.

For 2020 tar Finanstilsynet sikte på å utarbeide krisetiltaksplaner og fastsette MREL-krav for øvrige SREP-gruppe 2 banker samt oppdatere og videreutvikle krisetiltaksplanene for de største bankene. Rapportering etter forordningen vil danne et utgangspunkt for Finanstilsynets utarbeidelse av krisetiltaksplaner og MREL-krav. Følgende foretak omfattes av rapporteringen for 2020:

 • DNB
 • Kommunalbanken
 • Sparebank 1 Nord-Norge
 • Sparebank 1 SMN
 • Sparebanken Sør
 • Sparebank 1 Østlandet
 • Sparebank 1 SR-Bank
 • Sparebanken Vest
 • Sbanken
 • Sparebanken Møre
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Øst
 • Bank Norwegian
 • OBOS-banken
 • Sparebank 1 BV

Hva skal rapporteres?

Det følger av artikkel 3 nr. 1 i forordningen at "Institusjoner, og når det gjelder konserner, morforetak i Unionen, skal framlegge for krisehåndteringsmyndighetene, enten direkte eller gjennom vedkommende myndighet, opplysningene spesifisert i skjemaene i vedlegg I i samsvar med det konsolideringsnivå for opplysningene, hyppigheten og formatet som er fastsatt i henholdsvis artikkel 4, 5 og 6, og ifølge veiledningen i vedlegg II."

Ovennevnte foretak skal rapportere all informasjon som er inntatt i vedlegg 1 (skjema Z01.00 til Z10.02). Veiledning til skjemaene følger av forordningens vedlegg 2. Det er kun foretak som er underlagt den europeiske bankunionens krisehåndteringsmyndighet, SRB, som skal rapportere T-skjemaene.

Informasjon om konsolideringsnivå for opplysningene som skal rapporteres følger av forordningen artikkel 4.

Når skal det rapporteres?

Rapporteringen skal foregå årlig til Finanstilsynet. Referansedato for rapporteringen er 31. desember 2019. Rapporteringsfristen for 2020 er utsatt med en måned til 31. mai 2020. 

Rapporteringsfrist

Ny frist 31. mai 2020

20.03.20: Informasjon om utsatt rapporteringsfrist

Kontakt