Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Rapportering av antall klager (KRT-1029)

Rapportering av antall klager (KRT-1029)

Alle forsikringforetak skal hvert år rapportere antall klager mottatt i løpet av foregående år til Finanstilsynet. 

Rapportering

Rapportering av klager for foregående år (KRT-1029)

Altinn-skjemaet vil legges ut i foretakenes meldingsboks i Altinn i god tid før rapporteringsfristen.

I Altinn-skjemaet KRT-1029 skal samlet antall klager mottatt i løpet av året oppgis etter disse kriteriene:

1. Fordelt på klageårsaker:

 • Salgsprosess
 • Forsikringsavtale/vilkår 
 • Premier og kostnader 
 • Administrasjon 
 • Forsikringskrav/pensjonskrav 
 • Avkastning 
 • Verdivurdering 
 • Endring i investeringsvalg 
 • Annet 

2. Fordelt på forsikringstype:


2.1 Livsforsikring

 • Livs- og pensjonsforsikring med rett til andel av overskudd 
 • Livs- og pensjonsforsikring uten rett til andel av overskudd 
 • Livs- og pensjonsforsikring med investeringsvalg (unit linked) 
 • Annet

Så godt som alt av ettårige risikoprodukter som er livsforsikring vil inngå i "Livs- og pensjonsforsikring uten rett til andel av overskudd". Gruppen vil også omfatte uførekapital, gruppeliv og individuell livsforsikring solgt av skadeforsikringsforetak.

"Livs- og pensjonsforsikring med investeringsvalg (unit linked)" er for alle produkter med investeringsvalg, uavhengig av om de er med eller uten rett til andel av overskudd. Dvs. at ingen produkter med investeringsvalg skal inngå i "Livs- og pensjonsforsikring med rett til andel av overskudd" eller "Livs- og pensjonsforsikring uten rett til andel av overskudd".

I "Annet" skal det i prinsippet ikke rapporteres noe. De skadeforsikringsproduktene (personskadeforsikring) som livsforsikringsforetakene selger skal inngå som "Ulykkes- og helseforsikring, inkludert yrkesskadeforsikring" under Skadeforsikring.

2.2 Skadeforsikring

 • Ulykkes- og helseforsikring, inkludert yrkesskadeforsikring
 • Motorvognforsikring 
 • Innboforsikring 
 • Reiseforsikring 
 • Bygningsforsikring 
 • Annet 

Dersom klagen gjelder livsforsikringselementer i sammensatte produkter, skal klagen føres under livsforsikring. Dersom klagen gjelder skadeforsikringselementer i sammensatte produkter, skal klagen føres under skadeforsikring. F. eks. skal klager på de deler av barneforsikring som er livsforsikring registreres under livsforsikring, og da under pkt. 3.1 eller 3. 2 i skjemaet avhengig av om det er med eller uten overskuddsdeling. Hvis klagen gjelder hele pakken og ikke kan isoleres til enten livdelen eller skadedelen, registreres klagen som skadeforsikring. 

2.3 Gjeldsforsikring 

2.4 Annet

For alle kriterier over skal det være en fordeling på antall klager mottatt av forsikringsselskapet selv og antall klager mottatt via forsikringsformidlere (meglere og agenter).

 Med «klage» mener Finanstilsynet en erklæring fra en person (privatperson og juridisk person) til et forsikringsselskap og som uttrykker utilfredshet knyttet til forsikringsavtalen eller en levert tjeneste. En klage kommer fra en person (privatperson og juridisk person) som antas å ha rett til å få en klage behandlet av et forsikringsforetak og som har levert en klage, f.eks. forsikringstaker, forsikrede, begunstigede og skadelidt tredjemann. Alle klager er dermed rapporteringspliktige, uavhengig av om det er fra privatperson, et firma eller en institusjon. Klagen bør være skriftlig. Klagebehandling vil være noe annet enn behandling av krav og anmodninger om oppfyllelse av avtalen, opplysninger eller avklaringer.

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering:
Innen 1. februar

Kontakt