Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Kapital, leverage ratio og IP-losses (KRT-1072, KRT-1073, KRT-1078, KRT-1079 og KRT-1082)

CRD IV Kapital, leverage ratio og IP-losses (KRT-1072, KRT-1073, KRT-1078, KRT-1079 og KRT-1082)

Kapitalrapportering omfatter rapportering for kapitaldekning, leverage ratio og IP-losses.

Rapportering

CRD IV Kapital og IP-losses (KRT-1072, KRT 1073, KRT-1078, KRT-1079 og KRT-1082)

Merk at det er halvårlig frekvens for rapportering av detaljert informasjon om konsoliderte selskaper, verdipapirisering og operasjonell risiko (deler av skjema 6 og skjemaene 14 og 17 i ITS-en)

IP-losses skal rapporteres halvårlig på solo og konsolidert nivå. Kun norske filialer av utenlandske foretak (NUF) skal levere IP-losses i skjema KRT-1082. For øvrige foretak rapporteres dette i KRT-1078 og KRT-1079.

Fra og med rapportering pr. 31.12 2018 blir kapital og leverage ratio splittet i to moduler. Se detaljer hos EBA.

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn.

Om kapitaldekning

Kapitaldekningsregelverket skal bedre risikostyringen i institusjonene og sørge for bedre samsvar mellom risiko og kapital.

Om uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio)

Den uvektede kjernekapitalandelen har til hensikt å fungere som sikkerhet mot for lavt beregningsgrunnlag i kapitaldekningsberegningene, og sørge for at bankene holder et minimum av kapital, selv ved vridning av porteføljen mot lavrisikosegmenter.

Om eksponeringer og tap på utlån sikret i fast eiendom (IP-losses)

Nasjonale myndigheter skal minimum årlig vurdere om risikovekter for eksponeringer sikret i fast eiendom er tilstrekkelige. Risikovekter og kriterier skal gjelde alle lån sikret med pant i eiendom i det aktuelle landet, uavhengig av långivers hjemland. Myndighetenes vurderinger skal baseres på tapserfaringer – institusjonene pålegges derfor å rapportere tapene innen aktuelle markedssegmenter etter bestemt format, jf. artikkel 101 i Forordningen (CRR, EU No. 575/2013)

Hvem skal rapportere?

Banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner i Norge (NUF) skal kun rapportere IP-Losses. Filialer av utenlandske finansieringsselskaper er foreløpig unntatt rapporteringsplikten.

Hva skal rapporteres?

Kapitaldekningsrapporteringen under CRD IV i Norge vil være i tråd med EU-standardene som følger av "Implementing Technical Standards (ITS) on Supervisory Reporting". Norske skjemaer for kapitaldekningsrapporteringen følger av Annex I og II til denne ITS-en. 

Rapporteringsfrister

Kapital (kapitaldekning, leverage ratio og IP-losses) skal rapporteres på solo og konsolidert nivå kvartalsvis: 

1. kvartal: 12. mai
2. kvartal: 11. august
3. kvartal: 11. november
4. kvartal: 11. februar 

CRD-IV-rapporteringen

Finanstilsynet utarbeider ikke lenger egne maler i Excel, men følger gjeldende taksonomiversjon fra EBA. Se link til rammeverket for rapporteringen. Rapporteringkravene finnes under gjeldende taksonomiversjon under punkt 1.a: 

EBA reporting frameworks

Kontakt bank og finans