Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Gode resultater for bankene og høyere verdijustert avkastning i pensjonsinnretningene

Pressemelding

Gode resultater for bankene og høyere verdijustert avkastning i pensjonsinnretningene

Norske banker oppnådde et noe bedre samlet resultat i første halvår 2019 enn i samme periode året før. Veksten i utlån til innenlandske personkunder har sunket svakt så langt i 2019, med særlig tydelig nedgang i veksten i forbrukslån. Oppgang i aksjemarkedene bidro til økt verdijustert avkastning i pensjonsinnretningene og bedre resultater i skadeforsikringsforetakene.

Bankenes samlede resultat før skatt tilsvarte 1,4 prosent av forvaltningskapitalen i 2018, mot 1,3 prosent året før. Egenkapitalavkastningen økte fra 11,9 til 13,0 prosent. Resultatforbedringen forklares til dels av betydelige gevinster for bankene i Sparebank 1 Gruppen etter Fremtind-fusjonen og oppskrivninger på eiendom i Sparebank 1 Livsforsikring. Uten disse gevinstene ville bankenes samlede resultat vært på nivå med første halvår 2018. Samlede tap på utlån økte svakt, særlig som følge av noe lavere tilbakeføringer av tidligere tap, men tapene var fremdeles lave, tilsvarende 0,11 prosent av utlånsvolumet.

Veksten i forbrukslån i det norske markedet har avtatt betydelig det siste året, til en 12-måneders vekst på 2,5 prosent ved utgangen av første halvår. Fra utgangen av første kvartal til utgangen av andre kvartal var det en nedgang i utestående forbrukslån. Omfanget av mislighold er stort og økende, til tross for betydelige salg av problemporteføljer til andre foretak, og utgjorde 9 prosent av forbrukslånene for foretakene som yter slike lån.

I pensjonsinnretningene (livsforsikringsforetak og pensjonskasser) bidro høyere avkastning på aksjer og nedgang i lange renter til økte netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen. Den verdijusterte avkastningen, som inkluderer de urealiserte verdiendringene, var 8,5 prosent i livsforsikringsforetakene og 11,3 prosent i pensjonskassene. For både livsforsikringsforetakene og pensjonskassene var den verdijusterte avkastningen høyere enn i tilsvarende periode i 2018. Livsforsikringsforetakenes bokførte avkastning i kollektivporteføljen gikk noe ned, mens pensjonskassenes bokførte avkastning var på om lag samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Resultatet før skatt var tilnærmet uendret i livsforsikringsforetakene, mens i pensjonskassene økte resultatet noe.

I skadeforsikringsforetakene økte netto inntekter fra investeringer betydelig som følge av Gjensidige Forsikring sitt salg av Gjensidig Bank og oppgangen i aksjemarkedene. Også den forsikringsrelaterte driften ble noe bedret sammenlignet med samme periode i 2018.

Kontaktpersoner