Forside Nyhetsarkiv Boliglånsundersøkelsen 2019

Pressemelding

Boliglånsundersøkelsen 2019

Boliglånsundersøkelsen 2019 viser en fortsatt økning i gjelds- og belåningsgraden blant låntakere som tar opp nye nedbetalingslån. Mange låntakere har høy gjelds- og belåningsgrad, og andelen nye nedbetalingslån som gikk utover kravene i forskriften, økte fra 2018 til 2019.

Høy og økende gjeldsgrad

Låntakere som tok opp nye nedbetalingslån med pant i bolig, hadde i årets boliglånsundersøkelse en samlet gjeld som andel av brutto årsinntekt (gjeldsgrad) på 342 prosent. Det er 8 prosentpoeng høyere enn i 2018.

Andelen nye nedbetalingslån til låntakere med gjeldsgrad over fem ganger inntekt falt markert fra 2016 til 2017, men har deretter steget noe igjen. Det har samtidig vært en tydelig opphopning av lån opp mot grensen for maksimal gjeldsgrad etter at kravet ble forskriftsfestet i 2017. Andelen nye nedbetalingslån til låntakere med gjeldsgrad over 400 prosent økte til 45 prosent i årets undersøkelse, fra 41 prosent i 2018.

Økende belåningsgrad

Samlet belåningsgrad, dvs. lån med pant i bolig i prosent av forsvarlig verdigrunnlag for boligen inkludert tilleggs­sikkerhet, var 65 prosent for nye nedbetalingslån i årets undersøkelse. Det er litt høyere enn i 2017 og 2018. Andelen nye nedbetalingslån med belåningsgrad over 85 prosent avtok fra 9 prosent i 2015 til 3 prosent i 2017, men har deretter økt til 5 prosent i 2019. Samtidig har andelen nye lån med belåningsgrad opp mot grensen i forskriften økt.

Betjeningsevne

I årets undersøkelse ble 3 prosent av nye nedbetalingslån gitt til låntakere med utilstrekkelig betjeningsevne, opp fra 2 prosent i 2018. For gruppen med låntakere under 25 år var andelen 8 prosent, en økning på 2 prosentpoeng fra 2018. Aldersgruppen 65 år og eldre hadde nest høyest andel lån med utilstrekkelig betjeningsevne, med en økning fra 4 til 7 prosent.

Flere sårbare låntakere

Mange låntakere har både høy gjeldsgrad og høy belåningsgrad. I alt 23 prosent av samlede nye nedbetalingslån ble tatt opp av låntakere med belåningsgrad over 75 prosent og gjeldsgrad over 400 prosent.

Av de nye nedbetalingslånene i årets undersøkelse gikk 12 prosent av samlede utlån utover ett eller flere krav i boliglånsforskriften. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse, er det en viss økning i nye nedbetalingslån som går utover kravet til henholdsvis gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad, mens andelen nedbetalingslån med belåningsgrad over 60 prosent og avdragsfrihet er redusert. Av det samlede lånebeløpet i undersøkelsen hvor ett eller flere av kravene i boliglånsforskriften ikke oppfylles, er 24 prosent til førstegangskjøpere.

Førstegangskjøpere og yngre låntakere har høyest gjeldsgrad

Førstegangskjøpere og yngre låntakere har høyest gjeld i forhold til inntekt og høyest belåningsgrad på boligen. I årets undersøkelse har låntakere under 25 år en samlet gjeldsgrad på 387 prosent og belåningsgrad på 76 prosent. Samlet gjeldsgrad for førstegangskjøpere var 386 prosent, mens samlet belåningsgrad var 65 prosent. 9 av 10 førstegangskjøpere i undersøkelsen var under 35 år.

Førstegangskjøpere sto for 9 prosent av samlede nye nedbetalingslån i årets undersøkelse, men utgjorde 24 prosent av utlånsvolumet som gikk utover ett eller flere krav i boliglånsforskriften.

Rammekreditter

Låntakernes samlede gjeldsgrad og belåningsgrad ved opptak av nye rammekreditter er i årets undersøkelse på om lag samme nivå som i 2018.

Andelen nye ramme­kreditter til låntakere med gjeldsgrad over fire ganger brutto årsinntekt har økt de siste årene. Sammenliknet med fjorårets undersøkelse, er det en moderat økning i nye rammekreditter som går utover kravet til betjeningsevne, mens andelen nye rammekreditter som går utover kravet til gjeldsgrad og belåningsgrad (60 prosent for rammekreditter), er litt redusert.

Om boliglånsundersøkelsen

Finanstilsynets boliglånsundersøkelse gjennomføres årlig og inkluderer et utvalg nye lån som er tatt opp med pant i bolig. I boliglånsundersøkelsen høsten 2019 rapporterte 30 av de største bankene (norske og utenlandske) informasjon om nær 8 000 nye nedbetalingslån og 4 000 nye rammekreditter med pant i bolig innvilget etter 1. august 2019.

Definisjoner:


Betjeningsevne:
Beregnet evne til å betjene lånet og dekke alle andre utgifter etter en renteøkning på 5 prosentpoeng.

Rammekreditter: Rammekreditter er lån uten avdragsplikt og gir låntaker rett til selv å bestemme hvor mye som trekkes innenfor en fastsatt ramme.