Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv God inntjening i banker og forsikringsforetak

Pressemelding

God inntjening i banker og forsikringsforetak

Norske banker viste god lønnsomhet i 2017, særlig som følge av lave tap på utlån og positiv utvikling i netto renteinntekter. Utlånsveksten til personkunder var stabilt høy, mens veksten til bedriftskunder tok seg opp mot slutten av året. Livsforsikringsforetakene og pensjonskassene hadde høyere verdijustert avkastning enn i 2016.

Bankenes samlede resultat før skatt økte fra 1,1 prosent av forvaltningskapitalen i 2016 til 1,2 prosent i 2017. Egenkapitalavkastningen økte fra 10,6 til 11,3 prosent. Lavere pengemarkedsrente enn i 2016 og synkende risikopåslag på obligasjonsfinansieringen bidro til å øke bankenes netto renteinntekter. Banker med betydelig eksponering mot oljerelaterte næringer gjorde kun moderate nye nedskrivninger på slike engasjementer i 2017, sammenlignet med året før. Det totale tapsnivået for norske banker gikk dermed ned fra 0,4 til i underkant 0,2 prosent av utlånene. Volumet av misligholdte utlån viste også en gunstig utvikling. Driftskostnadene i bankene økte noe sammenlignet med året før, til dels forklart av innføringen av skatt på finansielle tjenester fra 2017 og at 2016 var preget av særlig lave pensjonskostnader. Utlånsveksten til personkunder var relativt stabil gjennom fjoråret, og var 7,4 prosent ved utgangen av 2017 (for norske banker og utenlandske filialer samlet). Veksten til bedrifter økte jevnt gjennom 2017, til en tolvmånedersvekst på 7,2 prosent ved utgangen av fjoråret.

Veksten i forbrukslån til norske kunder var betydelig høyere enn veksten i totale personkundelån, men vekstraten sank noe etter første kvartal 2017. Ved utgangen av fjoråret var veksten til norske kunder 13,2 prosent. Enkelte norske banker hadde betydelig høyere vekst i forbrukslån til kunder i øvrige nordiske land.

Oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning i livsforsikringsforetakene i 2017. Bokført avkastning i kollektivporteføljen, som hovedsakelig består av kontrakter med årlig garantert avkastning, var 4,6 prosent (4,8 prosent i 2016). Den verdijusterte avkastningen var 6,2 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra 2016. Aksjeandelen i kollektivporteføljen økte med to prosentpoeng til 17 prosent ved utgangen av 2017. 

Oppgangen i aksjemarkedene bidro også til økt avkastning i pensjonskassene i 2017. Bokført avkastning i kollektivporteføljen var 5,4 prosent (5,2 prosent i 2016). Verdijustert avkastning var 8,1 prosent, opp fra 5,4 prosent i 2016. Aksjeandelen i kollektivporteføljen økte med omlag ett prosentpoeng til 37 prosent.

Skadeforsikringsforetakene hadde et noe svakere resultat sammenlignet med 2016. Combined ratio, summen av skade- og kostnadsprosenten, for skadeforsikringsforetakene samlet var 89,2 prosent i 2017, opp 2,7 prosentpoeng fra 2016.

Fagkontakt