Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv God lønnsomhet i bankene

Pressemelding

God lønnsomhet i bankene

Lavere utlånstap og økte netto renteinntekter bidro til gode resultater i bankene i første halvår 2017. Utlånsveksten til personkunder var fremdeles høy, med særlig høy vekst i forbrukslån.

Norske banker har hatt god lønnsomhet i årene etter finanskrisen, og lønnsomheten har blitt opprettholdt også gjennom oljenedturen. I første halvår 2017 var egenkapitalavkastningen 11,3 prosent. Utfordringene for oljerelaterte næringer medførte en markant økning i tapsnedskrivninger i et fåtall større banker i 2016. God utvikling for norsk økonomi for øvrig, sammen med lave nye tap på oljerelaterte eksponeringer, har bidratt til et lavt tapsnivå for bankene samlet så langt i 2017. Synkende finansieringskostnader, til dels som følge av internasjonale forhold, og økt utlånsmargin, har økt netto renteinntekter. Utlånsveksten til personkunder har holdt seg høy selv om boligprisveksten har falt. Årsveksten i utlån til personkunder var 7,8 prosent for norske banker og 4,5 prosent for utenlandske filialer ved utgangen av juni. Særlig forbrukslån øker svært kraftig, med en vekst på 16 prosent siste år. Tapene på slike lån er fortsatt moderate, men det er visse tegn til økt mislighold.

De gode resultatene legger godt til rette for kapitalbygging i banker som har behov for å styrke sin soliditet ytterligere, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil Steffensen i en kommentar.   

Til tross for lavere renteinntekter, hadde livsforsikringsforetakene og pensjonskassene en betydelig bedring i verdijustert avkastning i første halvår 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Bedringen var hovedsakelig drevet av oppgang i aksjemarkedene, og var særlig stor i pensjonskassene som har betydelig høyere aksjeandel enn livsforsikringsforetakene. Bokført avkastning, som ikke inkluderer de urealiserte gevinstene, endret seg lite sammenlignet med første halvår i fjor. 

Også i skadeforsikringsforetakene bidro oppgangen i aksjemarkedet til bedring i finansinntektene, mens det forsikringstekniske resultatet ble noe lavere i første halvår i år sammenlignet med samme periode i 2016. Økt kostnadsprosent bidro til at combined ratio ble noe svekket i samme periode.

Fagkontakter

Direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen, tlf. 22 93 98 70

Seksjonssjef Thea Birkeland Kloster, tlf. 22 93 98 39