Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Fortsatt god inntjening i bankene

Pressemelding

Fortsatt god inntjening i bankene

Lavere tap på utlån bidro til et godt resultat i bankene i første kvartal 2017. Utlånsveksten var fortsatt høy. Det var særlig høy vekst i forbrukslån fra banker og finansieringsforetak. Livsforsikringsforetakene oppnådde noe bedre avkastning enn i samme periode året før.

Bankenes egenkapitalavkastning var nær uendret sammenlignet med ett år tidligere, med 10,2 prosent. I første kvartal foretok bankene mindre tapsnedskrivninger enn i samme periode i fjor, og samlet tapsnivå var på 0,2 prosent av utlån, mot 0,3 prosent ett år tidligere. Volumet av misligholdte lån var nær uendret i kvartalet, og utgjorde 1,3 prosent av utlånsmassen. Netto renteinntekter viste en positiv utvikling, mens driftskostnadene var stabile. Sammenliknet med første kvartal 2016, var norske bankers utlånsvekst til personkunder og bedriftskunder på henholdsvis 8,2 prosent og 4,0 prosent, mens veksten fra utenlandske bankers filialer var på henholdsvis 4,8 prosent og 1,4 prosent. 

Veksten i forbrukslån var ved utgangen av første kvartal på 17 prosent. Det vises til for øvrig til pressemelding 10/2017 - Retningslinjer for forbrukslån. 

Oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning i livsforsikringsforetakene i første kvartal. Bokført avkastning i kollektivporteføljen, som hovedsakelig består av kontrakter med årlig garantert avkastning, var 4,3 prosent (annualisert). Den verdijusterte avkastningen økte med 2,5 prosentpoeng fra første kvartal i fjor, til 6,5 prosent (annualisert). Aksjeandelen i kollektivporteføljen økte fra 13 til 16 prosent fra utgangen av første kvartal 2016 til utgangen av første kvartal i år. Utlån og fordringer til amortisert kost har økt betydelig de siste par årene, og er særlig drevet av en økning i lån med pant i bolig. 

Skadeforsikringsforetakene hadde en svak bedring i resultatene sammenliknet med samme periode året før. Bedringen i resultatet skyldes en økning i finansinntektene, hovedsakelig drevet av en positiv verdiendring på investeringene. Forsikringsteknisk resultat var som følge av høyere driftskostnader svakere enn i samme periode i fjor. 

Fagkontakt