Søk Søk
Forside Konsesjon Revisor Personlig godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor Karakterkrav for godkjenning som statsautorisert revisor

Karakterkrav for godkjenning som statsautorisert revisor

Karakterkravet på høyere revisorstudium (HRS)

Etter § 1-1 i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer er Finanstilsynet tillagt myndighet til å fastsette karakternivå for godkjenning som registrert og statsautorisert revisor. I forbindelse med innføring av nye studieordninger for høyskoler og universiteter er det også innført en ny karakterskala basert på bokstavkarakter.

Kredittilsynets brev av 8. oktober 2003 heter det at for kandidater på høyere revisorstudium blir kravet til enkeltkarakterer og studiet felles, og ingen karakterer kan være dårligere enn C. Etter den tidligere ordningen var kravet for studenter ved Norges Handelshøyskole at kandidaten hadde oppnådd en gjennomsnittskarakter på 5 eller bedre, samt at ingen av karakterene var dårligere enn 4. For studenter ved Handelshøyskolen BI var de tilsvarende kravene en gjennomsnittskarakter på 2,5 eller bedre og ingen karakter dårligere enn 2,9.

Om bakgrunnen for den nærmere fastsettelse av karakterkravet vises det til Kredittilsynets brev av 8. oktober 2003. 

Overgangsordning

Kandidater som ikke har oppnådd karakterkravet etter tidligere modell og som har behov for å kontinuere i ett eller flere fag, vil fortsatt ha denne muligheten etter ny studieordning. Anledningen til å benytte en gjennomsnittsberegning i forhold til karakterkravet videreføres når det gjelder tallkarakterer. Dersom gjennomsnittskarakter for studiet er dårligere enn tidligere karakterkrav (2.5 for BI og 5 for NHH), er det nødvendig å gjennomføre ny eksamen for at kravet til gjennomsnittskarakter skal oppnås. For det fagområdet eller de fagområdene som er årsak til dette, må man gjennomføre ny prøve og oppnå karakter C eller bedre.

Dersom kravet til minimumskarakter etter tidligere bestemmelser ikke var oppnådd innenfor et fagområde, må ny prøve gjennomføres selv om de tidligere krav til gjennomsnittskarakter for studiet er oppfylt. Også i dette tilfelle er det tilstrekkelig at karakter C eller bedre oppnås.

I de tilfeller hvor karakter bedre enn C oppnås, vil denne karakteren kunne utligne flere tallkarakterer, slik praktiseringen av gjennomsnittsberegningen var etter den tidligere modell. Finanstilsynet vil foreta en konkret vurdering av disse tilfellene. Eksempelvis kan en kandidat som ”henger” med karakteren 4 i to fag velge å gå opp til ny prøve i bare det ene faget og oppfyller da karakterkravet hvis karakteren B eller bedre oppnås, forutsatt at den relative vektingen av fagene er den samme. 

Særregler for eksamener avlagt på HRS høsten 2002 og i 2003

Den nye og den tidligere karakterskala er ikke direkte konvertible. For eksamener avlagt høsten 2002 og i 2003 vil Finanstilsynet likevel akseptere at høyskolene i forbindelse med utstedelse av vitnemål vil kunne foreta en konvertering av oppnådde tallkarakterer til bokstavkarakterer. Bakgrunnen for dette er at utdanningsreformen ble vedtatt i 2002, og at studentene av den grunn vil kunne ha en blanding av bokstav- og tallkarakterer.