Søk Søk
Forside Konsesjon Revisor Personlig godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Personlig godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Informasjon om hvilke krav du må oppfylle og hvordan du søker om personlig godkjenning som registrert eller statusautorisert revisor.

For å få godkjenning som revisor må du være myndig og oppfylle krav til:

  • Utdanning
  • Praksis
  • Praktisk prøve
  • Vandel
  • Økonomisk situasjon

Utdanning


Krav til utdanning
Registrert revisor skal ha oppnådd bachelorgrad i regnskap og revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning. Registrert revisor skal ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene med avsluttende revisoreksamen:

  • Revisjon (15 studiepoeng)
  • Årsregnskap, herunder IFRS (15 studiepoeng)
  • Skatterett (15 studiepoeng)
  • Rettslære (7,5 studiepoeng)

Statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon. Statsautorisert revisor skal ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene av masterstudiet.

I tilfelle en kandidat har fått fritak fra eksamen(er) i revisjonsstudiet etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5, legges det til grunn at karakterkravet er blitt vurdert som oppfylt av studieinstitusjonen.

Utdanning fra utlandet
Hvis du har utdanning fra utlandet vil en norsk høyskole eller et universitet som tilbyr revisorutdanning vurdere hvilke eksamener som må avlegges for å oppfylle studiestedets studieplan for bachelor i revisjon og regnskap eller studieplan for master i regnskap og revisjon. 

Finanstilsynet vil legge til grunn studiestedets bekreftelse på at utdanningen oppfyller den aktuelle studieplanen (bachelorgrad i revisjon eller mastergrad i regnskap og revisjon). Dokumentasjonen må klart vise at karakterkravet er oppfylt.

Dokumentasjon av utdanning
Utdanningen skal alltid dokumenteres med fullstendig vitnemål inkl. karakterutskrift.

Praksis


Krav til praksis
For å søke om godkjenning som revisor må du ha minst 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap. 3 år regnes fra dato til dato. Samtidig må ett års praksis omfatte minst 1600 timer, slik at tre års praksis må omfatte minst 4800 timer. Inntil 300 etterutdanningstimer kan telles med i disse timene.

Ett år av praksiskravet kan være internrevisjon, offentlig revisjon og/eller ettersynsvirksomhet i Skatteetaten. Eller du kan i søknaden be om at inntil ett år med annen type praksis som er nært knyttet til årsoppgjørsrevisjon blir godkjent, f.eks. rådgivning eller praksis fra stilling om økonomisjef e.l. I tillegg kan ytterligere ett årsverk praksis fra Riksrevisjonen, kommunal- og fylkeskommunal revisjon og skatterevisjon godkjennes etter en konkret vurdering. I slike vurderinger vil det legges vekt på om praksisen har omfattet revisjon eller ettersyn av skattepliktige, regnskapspliktige og merverdiavgiftspliktige foretak. Du må uansett alltid ha minst ett års variert praksis fra lovbestemt årsregnskapsrevisjon for å bli godkjent revisor.

Minst to års praksis (3200 timer) skal være opparbeidet etter at revisorutdanningen er gjennomført og bachelorgrad eller mastergrad i regnskap og revisjon er oppnådd. Hensynet bak dette kravet er at kandidaten skal ha et teoretisk grunnlag innen revisjonsfaget før den lovbestemte praksisen opparbeides. Dette innebærer at kandidater som får godskrevet annen utdanning enn revisorutdanning som grunnlag for opptak på masterstudiet i regnskap og revisjon eller eventuelt bachelorstudiet i revisjon, ikke kan opparbeide relevant praksis før revisorutdanningen er gjennomført.

Det gjøres unntak for søkere som før 1. juli 2009 var tatt opp på treårig revisorutdanning (etter tidligere rammeplaner), siviløkonomutdanning, juridisk profesjonsutdanning eller sosialøkonomisk profesjonsutdanning. Finanstilsynet legger til grunn at også søkere som før 1. juli 2009 påstartet studiet Master i økonomi og administrasjon omfattes av overgangsregelen. Det er ikke tilstrekkelig å ha påbegynt en bachelorgrad som senere er brukt som grunnlag for opptak til masterstudiet i økonom og administrasjon. Søker med utdanning fra utlandet må dokumentere med uttalelse fra norsk studieinstitusjon at den utenlandske utdanningen i innhold og omfang tilsvarer en norsk mastergrad i økonomi og administrasjon, eller kvalifiserer til en siviløkonomtittel. Disse søkerne kan få godkjent praksis opparbeidet etter gjennomført utdanning, selv om den ikke inneholder revisjonsfag.

Finanstilsynet legger til grunn at praksisen kan opparbeides selv om ikke karakterkravet er oppfylt.

Dokumentasjon av praksis
Praksisen skal være bekreftet av arbeidsgiver. Dersom standardskjemaet ikke benyttes, må bekreftelsen gi de samme opplysningene.

Bekreftelsen skal angi antall fakturerbare timer innen årsoppgjørsrevisjon før og etter bestått revisorutdanning. Med fakturerbare timer menes ikke at timene faktisk må være fakturert. Praksisen skal være variert, og det kreves i utgangspunktet at den dekker minimum seks forskjellige bransjer. Bekreftelsen må derfor angi hvordan kravet til variasjon er oppfylt. Utskrift av timelister skal ikke brukes som dokumentasjon i denne sammenheng. Kurstimer og annen praksis enn årsoppgjørsrevisjon skal spesifiseres særskilt. Søkere som har fem års ansettelse eller mer i ekstern revisjon trenger ikke å oppgi klienter/bransje, men stillingsprosent og antall timer årsoppgjørsrevisjon må fremgå av bekreftelsen. 

Annen type praksis enn lovbestemt, ekstern årsoppgjørsrevisjon, må dokumenteres ved attest fra arbeidsgiver. Attesten må  angi konkret hva praksisen har omfattet og timeantall. Det må spesifiseres særskilt hvor mange timer som eventuelt gjelder revisjon eller ettersyn av skattepliktige, regnskapspliktige og merverdiavgiftspliktige foretak.  

Registrerte revisorer som søker godkjenning som statsautorisert revisor trenger ikke å dokumentere praksis.

Praksiskrav etter overgangsregelen i revisorloven § 11-1
Overgangsregelen i revisorloven § 11-1  ble etablert i forbindelse med ikrafttredelsen av gjeldende revisorlov, 1. august 1999.  Forskrift av 25. juni 1999 nr. 711 § 2 gir utfyllende bestemmelser til overgangsregelens annet ledd hva gjelder praksiskravet. Finanstilsynet håndhever inntil videre regelen slik at søkere som har påstartet revisorutdanningen før 1. august 1999, kan oppnå godkjenning dersom praksiskravet etter den tidligere loven er oppfylt. Disse kandidater trenger derfor ikke å avlegge praktisk prøve og kan oppnå godkjenning på grunnlag av to års praksis uavhengig av når den er opparbeidet. 

Praktisk prøve
For å bli godkjent registrert eller statsautorisert revisor må praktisk prøve bestås. Kravet kommer ikke til anvendelse for kandidater som er omfattet av revisorlovens overgangsregel (§ 11-1).

Den praktiske prøven skal avlegges etter avsluttet teoretisk og praktisk opplæring. Det vil si etter tre års praksis og slik at minst to av årene skal være etter gjennomført revisorutdanning. Den praktiske prøven skal teste revisors evne til å anvende teoretisk kunnskap i praksis, herunder kunnskap ervervet i praksisperioden. Hensikten er at kandidaten i praksisperioden skal ha evnet å sette sin teoretiske kunnskap tilegnet i studietiden ut i praksis. Dette tilsier at den vesentlige del av praksisen bør være opparbeidet etter gjennomført revisorutdanning og før den praktiske prøven.

Det er i forskrift til praktisk prøve § 1 gitt anledning til å melde seg til den praktiske prøven etter å ha gjennomført to års variert praksis i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende økonomiske oppgjør. Bakgrunnen for bestemmelsen er at når prøven kun gjennomføres en gang i året kan man risikere at enkelte kandidater vil ha nærmere fire års praksis før de vil kunne få revisorgodkjenning. Hensikten med prøven, og lovens krav, tilsier uansett at minst to år av praksisen skal være opparbeidet etter gjennomført revisorutdanning. Dette fremgår også eksamensinstruksens krav om adgang til den praktiske prøven.

Mer informasjon om prøven og påmelding mv. finnes på nettstedet til Universitetet i Agder:

Vandel

Når du søker om godkjenning må du ha ført en hederlig vandel, og legge ved politiattest. Den skal ikke være eldre enn tre måneder på søknadstidspunktet. Har du en annen konsesjon fra før og er under tilsyn av Finanstilsynet, trenger du ikke å sende inn ny politiattest. Politiet som utsteder politiattest.

Mer om informasjon om krav til vandel:

Økonomisk situasjon

Etter revisorloven § 3-2 nr. 2 må du være i stand til å oppfylle dine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Finanstilsynet vil kunne innhente kredittopplysninger i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Det vil blant annet bli lagt vekt på gjeldsbyrde i forhold til inntekt/eiendeler, og i den forbindelse må du må legge ved kopi av siste selvangivelse eller utskrift av siste ligning.