Søk Søk
Forside Konsesjon Kredittforetak

Konsesjon

Kredittforetak

For å drive virksomhet som kredittforetak i Norge kreves konsesjon fra norske myndigheter eller tilsvarende konsesjon gitt innenfor EØS-området.

Konsesjon som kredittforetak

For å drive virksomhet som kredittforetak i Norge kreves konsesjon fra norske myndigheter eller tilsvarende konsesjon gitt innenfor EØS-området.

Kredittforetak kjennetegnes ved at de kan finansiere sin virksomhet ved å motta andre tilbakebetalingspliktige midler enn innskudd og yte kreditt og stille garantier for egen regning. Den største gruppen kredittforetak i Norge er foretak som kan utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Samlet startkapital for et kredittforetak må minst tilsvare 5 millioner euro i norske kroner. Størrelsen på startkapitalen skal stå i rimelig forhold til den planlagte virksomheten. Det må fremgå av vedtektene at kredittforetaket har anledning til å motta tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten. For OMF-foretakene gjelder særskilte regler i finansforetakslovens kapittel 11 II og i OMF-forskriften. Det må fremgå av vedtektene til OMF-foretakene hvilke type lån som kan inngå i sikkerhetsmassen.

Det stilles krav til at kredittforetakets styre, daglig leder, faktiske ledere og ledere av nøkkelfunksjoner anses egnet. Foretaket må for øvrig tilfredsstille lovkravene som gjelder for virksomheten.

Nærmere krav til innholdet av en søknad fremgår av finansforetaksloven kapittel 3. Det vises særlig til § 3-1 som angir hvilken informasjon søknaden skal inneholde.

Tillatelse til å drive virksomhet i annet EØS-land

Et kredittforetak er å anse som en kredittinstitusjon etter kredittinstitusjonsdirektivet. Dette innebærer at et kredittforetak med tillatelse til å drive virksomhet i et EØS-land samtidig har tillatelse til å drive i andre EØS-land, under forutsetning at dette meldes fra til tilsynsmyndigheten i vertslandet. Dette reguleres i finansforetaksloven kapittel 4 og 5.

Norske kredittinstitusjoner som ønsker å melde fra om filialetablering eller grensekryssende virksomhet i et annet EØS-land bes om å fylle ut det relevante skjemaet og sende det til Finanstilsynet.

Innsending av konsesjonssøknad og søknadsbehandling

Avgjørelse av søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet skal meddeles søkeren innen seks måneder etter at søknad er mottatt. Fristen regnes fra det tidspunkt opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, er mottatt.

Søknaden om konsesjon skal sendes Finanstilsynet, som forbereder saken på vegne av Finansdepartementet, eller avgjør søknaden etter delegasjon. Konsesjonssøknader som gjelder institusjoner av særlig betydning og søknader i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter avgjøres av Finansdepartementet.

Konsesjonssøknader kan sendes som vedlegg til e-post.

Mer informasjon om kredittforetak