Søk Søk
Forside Konsesjon Forsikringsformidlingsforetak

Konsesjon

Forsikringsformidlingsforetak

Norske og utenlandske forsikringsformidlingsforetak som formidler forsikring i Norge skal registreres, enten hos Finanstilsynet, i forsikringsselskapets register eller i foreskrevet register i formidlingsforetakets hjemland.

Hvem må ha tillatelse til å drive forsikringsformidling?

Virksomhet som omfattes av defenisjonen av forsikringsformidlingsvirksomhet i forsikringsformidlingsloven (fml.) § 1-2 kan drive slik virksommhet hvis kravene i loven er oppfylt.

Norske forsikringsmeglingsforetak skal registreres hos Finanstilsynet.

Norske forsikringsagentforetak skal enten være oppført i forsikringsforetakets register eller hos Finanstilsynet. Det avgjørende er hvilke foretak agentforetaket har avtale med. Agenter for norske forsikringsforetak skal oppføres i forsikringsforetakets register, jf. fml. § 7-1 første ledd. Agentforetak som representerer utenlandske forsikringsforetak skal registreres hos Finanstilsynet, jf. fml. § 7-10. Dersom forsikringsagentforetaket har avtale både med norske og utenlandske forsikringsforetak skal agentforetaket være oppført i både det norske forsikringsforetakets agentregister og hos Finanstilsynet.

Norske filialer av utenlandske forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat kan imidlertid selv føre agentregister på samme måte som norske forsikringsselskap, se  Finanstilsynets rundskriv 9/2008. I slike tilfeller skal ikke agentforetaket i tillegg være registrert hos Finanstilsynet.

Hvordan søke tillatelse og fellesregler for forsikringsmeglings- og forsikringsagentforetak

Oversikt over krav til å kunne drive forsikringsformidlingsvirksomhet, som er felles for forsikringsmeglings- og forsikringsagentforetak og informasjon om søknad om tillatelse (konsesjon).

Hva kreves for å drive forsikringsformidlingsvirksomhet?

Utenlandske forsikringsformidlingsforetak


Utenlandsk forsikringsmeglingsforetak
Et utenlandsk forsikringsmeglingsforetak som er registrert i en annen EØS-stat må gi melding til tilsynsmyndigheten i sitt hjemland dersom de vil drive forsikringsmeglingsvirksomhet i Norge. Dette gjelder både ved filialetablering og grensekryssende virksomhet. Virksomheten i Norge kan starte én måned etter at Finanstilsynet har mottatt melding fra hjemstatens tilsynsmyndighet, jf. fml. § 8-2 første ledd.

Forsikringsmeglingsforetak med hovedsete utenfor EØS-området kan etablere filial i Norge etter særskilt tillatelse fra Finanstilsynet, jf. fml. § 8-2 tredje ledd.

Utenlandsk forsikringsagentforetak
Etter fml. § 8-2 andre ledd skal forsikringsagentvirksomhet som er registrert i annen EØS-stat gi melding til tilsynsmyndigheten i sitt hjemland dersom de ønsker å drive forsikringsformidling i Norge. Det er ikke krav om at hjemstatens tilsynsmyndighet skal sende melding til Finanstilsynet og virksomheten kan derfor starte så snart agentforetaket har sendt melding til tilsynsmyndigheten i hjemlandet.

Forsikringsagentforetak med hovedsete utenfor EØS-området kan etablere filial i Norge etter særskilt tillatelse fra Finanstilsynet, jf. fml. § 8-2 tredje ledd.