Søk Søk
Forside Tema MiFID II / MiFIR Varederivater i MiFID II-forskriften

Varederivater i MiFID II-forskriften

MiFID II-forskriften trådte i kraft 1. januar 2018 og innfører et regime som setter grenser for hvor store posisjoner som kan holdes i varederivater og fastsetter krav til oppfølging og overvåkning av posisjonene. Posisjonsregimet innebærer omfattende rapporteringsforpliktelser for aktørene i markedet. 

I tillegg snevrer MiFID II-forskriften inn unntaket fra kravet om tillatelse for foretak som yter investeringstjenester/aktiviteter i varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende.

Posisjonsgrenser

Finanstilsynet har fastsatt grenser for hvor store nettoposisjoner fysiske og juridiske personer til enhver tid kan inneha i varederivater som handles på handelsplasser i Norge og økonomisk likeverdige OTC-kontrakter (posisjonsgrenser). Det er fastsatt to posisjonsgrenser for hvert varederivat, en for spotmåneden (inneværende måned) og en for de øvrige månedene. Posisjonsgrensene er fastsatt i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater  av 20. desember 2017. Finanstilsynet har i tillegg utarbeidet en oversikt over varederivatene som handles på norske handelsplasser, sammen med posisjonsgrensene som gjelder hvert varederivat. Endringer i denne oversikten kan forekomme uten at det blir sendt ut varsel om dette.

Det følger av forskriften at det er satt en felles grense for nordisk kraft (systempris) og nordiske EPAD-kontrakter.

ESMA (den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten) har foreløpig ikke vurdert hvorvidt posisjonsgrensene er fastsatt i tråd med kommisjonsforordning (EU) 2017/591. Det er derfor mulig at Finanstilsynet vil endre grensene etter ESMAs gjennomgang.

Ikke-finansielle foretak kan søke om å få unntak fra posisjonsgrensene for posisjoner som på en objektiv målbar måte reduserer risikoene som er direkte knyttet til foretakets forretningsvirksomhet, jf. MiFID II forskriften § 9-1 (8). Kravene til søknad fremkommer av forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene del 32 artikkel 8. Foretak som ønsker å søke om unntak for risikoreduserende posisjoner, skal benytte følgende skjema som skal sendes til post@finanstilsynet.no:

Posisjonsrapportering

Norske handelsplasser skal daglig gi Finanstilsynet en fullstendig oversikt over posisjoner i varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende som innehas av personer på handelsplassen, herunder medlemmene og deres kunder ned til sluttkundenivå. Videre skal verdipapirforetak som handler utenfor handelsplass daglig rapportere sine posisjoner i økonomisk likeverdige OTC-kontrakter, herunder posisjoner som innehas av deres kunder ned til sluttkundenivå.

Finanstilsynet har utviklet et rapporteringssystem for rapportering av posisjoner i varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende. Rapporteringsinstruksjoner, tekniske spesifikasjoner, XML-skjema som skal benyttes ved rapportering mv. finnes her: 

Unntak fra kravet om tillatelse 

MiFID II-forskriften snevrer inn unntaket fra kravet om tillatelse for foretak som driver egenhandel i varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende, og for foretak som yter andre investeringstjenester knyttet til disse instrumentene. Dette fører til at virksomheten til flere foretak vil kunne kreve tillatelse. Finanstilsynet vil utforme et informasjonsskriv som går nærmere inn på flere av vurderingskriteriene som er avgjørende for hvorvidt et foretak som yter investeringstjenester/aktiviteter knyttet til varederivater vil trengetillatelse, herunder kundehandel på egen bok og beregninger knyttet til virksomhetsvurderingen. 

Foretak som oppfyller kravene til å benytte unntaket fra kravet om tillatelse for tilknyttet virksomhet i MiFID II-forskriften § 2-1 nr. 2, må hvert år melde fra til Finanstilsynet om dette. 

Altinn-skjemaet KRT-1165 skal benyttes ved melding om bruk av unntak fra krav om tillatelse etter MiFID II-forskriften § 2-1 nr. 2: