Søk Søk
Forside Tema EMIR Melding og søknad om unntak fra EMIR

Melding og søknad om unntak fra EMIR

Her finner du informasjon om hvordan du melder eller søker om unntak fra clearingplikten, risikoreduserende tiltak for konserninterne transaksjoner og for rapportering til transaksjonsregisteret.

Melding om clearingplikt

Ved melding om at clearingterskel er overskredet, jf. artikkel 4a, benyttes dette skjemaet:

Unntak fra clearingplikt for konserninterne transaksjoner

Når foretaket skal melde eller søke om unntak fra clearingplikten for konserninterne transaksjoner etter EMIR (EU-forordning nr 648/2012 artikkel 4 (2) (a) og (b)) brukes disse skjemaene:

Melding om unntak for rapportering til transaksjonsregister

Når foretaket skal melde om bruk av konserninternt unntak for rapportering av OTC-derivattransaksjoner til et transaksjonsregister for en norsk motpart, jf. forordning (EU) 2019/834 artikkel 1 (7) a som endrer forordning (EU) Nr 648/2012 artikkel 9, benyttes dette skjemaet:

Notification concerning the use of an intragroup exemption from reporting OTC-derivative transactions to a trade repository for a Norwegian counterparty in terms with Regulation (EU) 2019/834 article 1 (7) a amending Regulation (EU) No 648/2012 article 9, please use this template:

Unntak fra risikoreduserende tiltak 

Motparter kan søke om unntak fra kravet om sikkerhetsstillelse som risikoreduserende tiltak etter EU forordning nr 648/2012 artikkel 11 (EMIR) og kommisjonsforordningene 2013/149 og 2016/2551.

Foretaket kan få tilsendt skjema for å søke om unntak fra EMIR på e-post ved å ta kontakt på e-post eller telefon direkte til kontaktpersonene over.

Foretaket kan også sende åpen melding eller søknad hvor foretaket selv har utarbeidet søknaden i tråd med de gjeldende kommisjonsforordningene over til post@finanstilsynet.no

Kontakt