Søk Søk
Forside Tema EMIR EMIR Refit

EMIR Refit

Forordning (EU) 2019/834 av 20. mai 2019, heretter omtalt som "EMIR Refit", trer i kraft i EU 17. juni 2019. EMIR Refit endrer EMIR forordningen fra 2012 som et ledd i EU-kommisjonens program for forenkling av EU lovgivningen. EMIR Refit gir enkelte lettelser til aktørene som er omfattet av EMIR.

I Finanstilsynets i rundskriv 6/2017, som ble publisert i tilknytning til innføringen av EMIR i norsk rett, er det uttalt at "Finanstilsynet vil ikke håndheve regler som allerede er endret i EU, for eksempel når det gjelder definisjoner, hvilke tidsfrister som skal gjelde for innføring av nye plikter, og hvilke opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre. Det forven­tes at foretak under tilsyn og andre relevante aktører i utgangspunktet forholder seg til regel­verket slik det til enhver tid gjelder i EU. Finans­tilsynet vil bruke dette regel­verket i sin tilsynsmessige oppfølging. Der det er relevant, vil Finanstilsynet ta hensyn til generelle og spesielle tilpas­ninger i rettsaktene som følger av EØS-avtalen".

Finanstilsynet anser det som viktig at norske foretak under tilsyn og andre relevante markedsaktører i dette tilfellet kan benytte de samme lettelsene i regelverket som aktører fra EU nå får tilgang til. Finanstilsynet kommer derfor til å videreføre uttalelsen i rundskriv 6/2017 til også å omfatte reglene i EMIR Refit.

De viktigste endringene i forordningen er knyttet til:

  • klassifiseringen av motparter
  • clearingplikten
  • rapportering av derivattransaksjoner til et transaksjonsregister

Ny klassifisering av finansielle motparter
Med EMIR Refit innføres det en clearingterskel også for finansielle motparter slik at disse fra nå av vil inndeles i motparter som overskrider clearingterskelen (FC+) og andre finansielle motparter (FC-), dvs. såkalte små finansielle motparter. Clearingterskelen er inntil videre den samme som for ikke-finansielle motparter, men i motsetning til ikke-finansielle motparter vil også derivatkontrakter som objektivt reduserer risiko knytet til den finansielle motpartens nærlingsvirksomhet eller finansiering telle med ved beregningen av terskelverdien.  

Det er også foretatt mindre endringer i definisjonen av en finansiell motpart i artikkel 2, og noen nye grupper av foretak omfattes.

Endringer i clearingplikten
Beregningen av posisjoner i OTC-derivater som klassifiseringen av motpart bygger på endres slik at en motpart nå vil omfattes av clearingplikten dersom den gjennomsnittlige nominelle bruttoverdien av OTC-derivatene i slutten av måneden for de foregående 12 månedene overskrider clearing­terskelen. Motparter som overskrider clearingterskelverdien(e) skal melde fra til Finanstilsynet og ESMA. En slik melding skal også gis dersom beregningene med 12 måneders intervall viser at terskelverdien(e) ikke lenger overskrides og at motparten ikke lenger er omfattet av clearingplikten.

Melding må også sendes av finansielle motparter som allerede er omfattet av clearingplikten, det vil si kategori 1 og kategori 2 motparter som definert i de teknisk reguleringsstandardene om clearingplikt, og av ikke-finansielle foretak (NFC+) som tidligere har meldt at clearingterskelen er overskredet.

Det er viktig å merke seg at endringsforordningen fastslår at motparter som ikke beregner størrelsen på posisjoner i OTC-derivater også må melde fra til Finanstilsynet og ESMA og at slike motparter omfattes av clearingplikten. Ikke-finansielle motparter som ikke beregner sin posisjon i OTC-derivater blir clearingpliktig i alle OTC-derivataktivaklassene som er omfattet av clearingplikt, mens en ikke-finansiell motpart som gjør beregningen kun blir omfattet av clearingplikt for den aktivaklassen hvor clearingterskelen overskrides. En finansiell motpart som overskrider clearingterskelen i en av aktivaklassene eller unnlater å beregne posisjonen blir clearingpliktig i alle OTC-derivataktivaklasser.

Finanstilsynet anbefaler alle motparter å gjennomføre beregninger av posisjoner i OTC-derivater med 12 måneders intervall. Første beregning bør gjennomføres så snart som mulig etter at endringsforordningen trer i kraft.

Resultatet av beregningen skal meldes til Finanstilsynet og ESMA dersom en eller flere av clearingterkslene er overskredet, eller dersom motparten har valgt å ikke foreta beregningen. Ytterligere melding skal kun sendes dersom klassifiseringen endres i forhold til tidligere beregning som medførte en melding. Beregningen kan derfor gjennomføres tidligere enn 12 måneder fra den forrige beregningen. Det kan være spesielt hensiktsmessig i situasjoner hvor OTC-derivatposisjonen har sunket under clearingterskelen. EMIR Refit inneholder ikke særskilte bestemmelser om hvordan beregningen skal dokumenteres, men for motpartenes egen del vil det være nødvendig å kunne dokumentere beregningen og resultatet av den.

Innfasingen av clearingplikt som følger av kommisjonsforordningene om clearingplikt (2015/2205, 2016/592 og 2016/1178, alle endret av 2017/751) er endret med EMIR Refit slik at clearingplikten nå først inntrer fire måneder etter at melding er sendt til Finanstilsynet og ESMA. Videre er det midlertidige unntaket fra clearingplikt for pensjonsinnretninger forlenget med tre år, jf. endringen av artikkel 89 (1).

ESMA har utarbeidet et skjema som skal benyttes av finansielle og ikke-finansielle motparter ved ved melding om clearingplikt, eller ved endring som viser at dette ikke lenger er tilfelle. Motpartene bes benytte samme skjema ved meldling til Finanstilsynet. Kalkulering av posisjon skal skje på guppenivå der dette er angitt. For øvrig gir dokumentet EMIR Q&A, som er publisert på ESMAs nettsted (se egen lenke), nærmere informasjon om hvordan meldingen skal gis.

Unntak for rapportering av konserninterne transaksjoner til et transaksjonsregister
Motparter i konserninterne transaksjoner kan benytte seg av unntaket for rapportering av konserninterne transaksjoner til et transaksjonsregister når nærmere vilkår er oppfylt. En norsk motpart, eller annen enhet i konsernet med nødvendig fullmakt, må melde fra om bruken av unntaket til Finanstilsynet på eget skjema. Dersom Finanstilsynet ikke har innvendinger, kan unntaket benyttes tre måneder etter at melding er sendt.

Fra 18. juni 2020 vil en finansiell motpart være ansvarlig for å rapportere en OTC-derivatkontrakt inngått med en ikke-finansiell motpart, som ikke er fyller vilkårene i artikkel 10(1) annet avsnitt, til et transaksjonsregister.

Oppdatert ESMA EMIR Q&A
Formålet med EMIR Q&A er å legge til rette for felles tilsynstilnærming og anvendelse av EMIR-regelverket i EØS.

EMIR Q&A er oppdatert pr 28. mai og 13. juni 2019 for så vidt gjelder:

  • Clearingplikten
  • Prosedyre for notifisering ved overskridelse av clearingterskelen eller dersom man ikke lenger overskrider den
  • Kalkulering av posisjon for clearingterskelen
  • Rapporteringsplikten
  • Enkelte andre presiseringer, herunder referansene til frontloading og novasjon

I tiden fremover vil ESMA publisere ytterligere oppdateringer av Q&A for å klargjøre forståelsen av  de nye EMIR-bestemmelsene der det er behov for dette. Finanstilsynet vil derfor anbefale aktørene å følge med oppdateringene av EMIR Q&A fra ESMA.

EMIR Refit
Forordning EU 2019/834 som publisert i Den eurpeiske unions tidende.

Kontakt