Søk Søk

Komitologiprosedyre

Kommisjonen treffer vedtak om bruk av de internasjonale regnskapsstandardene i EU, jf. forordning (EF) nr. 1606/2002

Med ”internasjonale regnskapsstandarder” menes International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) og tilhørende tolkninger (SIC/IFRIC-tolkninger) som utgis eller vedtas av International Accounting Standards Board (IASB).

Vedtak skjer etter en komitologiprosedyre, det vil si etter rådsvedtak 1999/486/EF. Prosedyren innebærer at Kommisjonen får delegert myndighet fra Europaparlamentet og Rådet. Medlemsstatene sikres en tilfredsstillende innflytelse gjennom de komiteer Kommisjonen benytter før den avgjør om de internasjonale regnskapsstandardene skal anvendes i EU.

Departementet fastsetter forskrifter som svarer til de internasjonale regnskapsstandardene som Kommisjonen vedtar, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd. Dette betyr at de internasjonale regnskapsstandardene fastsettes som forskrift før de er innlemmet i EØS-avtalen. Begrunnelsen for ordningen er hensynet til at foretak med Norge som hjemstat kan følge de hyppige endringene i de internasjonale regnskapsstandardene.