Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak Solvens II Førtidig rapportering

Solvens II Førtidig rapportering

EIOPA anbefalte at et utvalg forsikringsforetak og grupper målt etter aggregert markedsandel skulle rapportere et utvalg av skjemaene fra rapporteringspakken under Solvens II førtidig. Dette gjaldt årsrapporteringen for 2014 og kvartalsrapporteringen pr. 3. kvartal 2015.

Rapporteringen hadde som formål å gi foretakene, tilsynsmyndighetene og EIOPA en mulighet til å teste kvaliteten på systemene for innrapportering samt å forberede foretakene slik at de skulle bli i stand til å tilfredsstille rapporteringskravene når Solvens II trådte i kraft.

Finanstilsynet fulgte EIOPAs anbefalinger og gjennomførte førtidig rapportering for et utvalg norske foretak. Finanstilsynet la til grunn samme terskelverdi for års- og kvartalsrapporteringen, slik at foretak som samlet dekket 80 prosent av markedet var rapporteringspliktige. Foretak som var i forhåndsdialog om interne modeller skulle rapportere fullt ut på kvartalsbasis og årsbasis. Dette gjaldt også på gruppenivå dersom modellen skal benyttes på gruppenivå. Rapporteringen for grupper begrenset seg for øvrig til grupper med forvaltningskapital som oversteg terskelverdien. I tillegg deltok noen foretak/grupper på frivillig basis.  

Det ble avholdt to informasjonsmøter om førtidig rapportering i Finanstilsynet, 18. juni 2014 og 20. januar 2015. Representanter fra referansegruppen for rapportering og foretak som deltok i den førtidige rapporteringen var invitert.