Søk Søk
Forside Rapportering Banker Engasjementsrapportering (KRT-1115)

Engasjementsrapportering (KRT-1115)

Informasjon om Engasjementsrapportering for bankene som får melding om å rapportere næringsengasjementene til Finanstilsynet. 

Rapportering

Engasjementsrapportering (KRT-1115))

Opplysningene kan kun sendes ved bruk av en excel-mal som er utarbeidet av Finanstilsynet. Det skal rapporteres kun én rad per foretak i henhold vedlagte spesifikasjon. Opplysningene sendes Finanstilsynet som vedlegg til Altinn-skjemaet KRT-1115. Skjemaet vil ligge i Min meldingsboks i Altinn fra om lag 1. januar for alle foretak som skal rapportere.

Den som fyller ut og sender inn Altinn-skjemaet må ha rollen utfyller/innsender for foretaket. Dersom vedkommende ikke allerede er tildelt denne rollen, må den delegeres av daglig leder eller andre i foretaket med disse rettighetene

Korrigere innsendte data
Er det behov for å korrigere allerede innsendte data åpnes Arkivert-mappen i Min meldingsboks. Klikk lag kopi av innsendt skjema. Slett eksisterende vedlegg og legg til korrigert vedlegg.

Hvem skal rapportere?

Bankene som har fått melding om å rapportere næringsengasjementene til Finanstilsynet finner informasjon om rapporteringen her. Finanstilsynet benytter dataene til analyse av bankenes bedriftsmarkedsporteføljer blant annet ved bruk av Engasjementsmodellen. Dette vil være interne analyser i Finanstilsynet som i utgangspunktet ikke blir oversendt bankene.

Hva skal rapporteres?

Det skal rapporteres data per 31. desember for alle bankens næringslivskunder som angitt i filspesifikasjonen. Bankene skal rapportere per enkeltforetak, dvs. at en ikke ber om data for konsoliderte (gruppet) engasjementer. Gruppetilhørighet skal likevel markeres, jf. filspesfikasjonen. Finanstilsynet gjør oppmerksom på at dataene blant annet også skal brukes til å beregne konsentrasjonsrisikoen i porteføljene, som danner grunnlag for beregninger av eventuelle pilar 2-påslag i SREP. Det er derfor viktig at bankene rapporterer alle næringsengasjementene uavhengig av kundenes selskapsform.

Det skal rapporteres på bankkonsernnivå der det er aktuelt. Dvs. at låneengasjementer mot institusjonens datterforetak ikke skal inngå i rapporteringen, mens næringsengasjementer som eventuelle datterforetak (f.eks. heleide næringskredittforetak) har mot eksterne kunder skal inngå i rapporteringen.

Låneengasjementer mot deleide selskaper som ikke konsolideres inn i konsernregnskapet skal også inngå i rapporteringen. Engasjementer mot finansielle foretak holdes imidlertid utenfor rapporteringen. Se for øvrig vedlegg 2 til SREP-rundskrivet. 

Rapporteringsfrist

Rapporteringsfristen er 1. februar.

Kontakt