Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Store eksponeringer (KRT-1076 og KRT-1077)

CRD IV Store eksponeringer (KRT-1076 og KRT-1077)

Rapporteringskrav for store eksponeringer er omtalt i kapitalkravsforordningen (CRR) del 4. Alle som omfattes plikter å rapportere store eksponeringer, både på solo- og konsolidert nivå. En stort eksponering er definert som en eksponering som forut for vekting utgjør 10 prosent eller mer av netto ansvarlig kapital.

Rapportering

CRD IV Store eksponeringer ikke-konsolidert (KRT-1076) og konsolidert (KRT-1077)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn. 

Hvem skal rapportere?

Rapporteringskravet gjelder alle banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern og verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjeneste 2, 3, 6 og 8, jf. vphl. § 2-1 (1). Slike verdipapirforetak og morselskap til slike verdipapirforetak skal rapportere konsolidert oppgave for store eksponeringer (KRT-1077) dersom foretaket omfattes av vphl. § 9-46.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringen av store eksponeringer er delt i fem skjemaer:

  1. Identifikasjon av motpart
  2. Eksponeringer i bank- og handelsporteføljen
  3. Informasjon om de enkelte motpartene i en gruppe av tilknyttede motparter
  4. Løpetidsinndeling av eksponeringer i bank- og handelsporteføljen
  5. Løpetidsinndeling for eksponeringer med de enkelte motpartene i en gruppe av tilknyttede motparter

Rapporteringsfrister

Kvartalsvis rapportering både på solo- og konsolidert nivå:

1. kvartal: 12. mai
2. kvartal: 11. august
3. kvartal: 11. november
4. kvartal: 11. februar

Faller rapporteringsdagen på en helligdag, lørdag eller søndag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.  

CRD-IV-rapporteringen

Finanstilsynet utarbeider ikke lenger egne maler i Excel, men følger gjeldende taksonomiversjon fra EBA. Se link til rammeverket for rapporteringen. Rapporteringkravene finnes under gjeldende taksonomiversjon under punkt 1.a: 

EBA reporting frameworks

Kontakt banker og finansieringsforetak

Kontakt verdipapirområdet