Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Sikkerhetsstilte eiendeler (KRT-1084 og KRT-1085)

CRD IV Sikkerhetsstilte eiendeler (KRT-1084 og KRT-1085)

I artikkel 100 i CRR omtales rapporteringskrav for sikkerhetsstilte eiendeler (asset encumbrance). En eiendel anses å være stilt som sikkerhet hvis den har blitt pantsatt eller hvis den på annen måte blir brukt som sikkerhet for en transaksjon, som medfører at eiendelen ikke fritt kan omdisponeres.

Hvem skal rapportere?

Alle banker og kredittforetak  skal rapportere skjemaer om sikkerhetsstilte eiendeler både på selskapsnivå og konsolidert nivå. For institusjoner og foretak med forvaltningskapital under 30 milliarder euro, hvor sikkerhetsstillelser utgjør mindre enn 15 prosent av totale eiendeler og sikkerheter, er det på selskapsnivå kun krav om å rapportere skjema A og D. Tilsvarende gjelder på konsolidert nivå. Skjema D skal kun rapporteres av de institusjoner som utsteder OMF.

Hva skal rapporteres?

Disse skjemaene skal rapporteres:

  • A: Oversikt over sikkerhetsstillelser (F 32.01 - F 32.04)
  • B: Løpetidsinndeling (F 33.00)
  • C: Betingede sikkerhetsstillelser (F 34.00)
  • D: OMF (F 35.00)
  • E: Detaljerte data (F 36.01 - F 36.02)

Rapporteringsfrister

Skjema A, B og D skal rapporteres kvartalsvis, skjema E halvårlig og skjema C årlig. Fristene har samme datoer som COREP-rapporteringen.

CRD-IV-rapporteringen

Finanstilsynet utarbeider ikke lenger egne maler i Excel, men følger gjeldende taksonomiversjon fra EBA. Se link til rammeverket for rapporteringen. Rapporteringkravene finnes under gjeldende taksonomiversjon under punkt 1.a: 

EBA reporting frameworks

Kontakt