Søk Søk
Forside Rapportering Årsregnskap (KRT-1015)

Årsregnskap (KRT-1015)

Rapportering av styregodkjent årsregnskap med revisors beretning for verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere.

Rapportering

Årsregnskap (KRT-1015)

Styregodkjent årsregnskap med revisors beretning skal sendes inn via Altinn-oppgave KRT-1015 innen 90 dager etter utløpet av regnskapsåret.

Hvem skal rapportere

  • Norske forvaltningsselskap, med tillegg av deres morselskap som omfattes av vphl. § 9-46, jf. forskrift til verdipapirfondloven § 1-3.
  • Norske AIF-forvaltere med tillatelse etter lov om alternative investeringsfond § 2-2, med tillegg av deres morselskap som omfattes av vphl. § 9-46, jf. forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 1-4.
  • Norske verdipapirforetak, med tillegg av deres morselskap som omfattes av vphl. § 9-46.

Hva skal rapporteres

Styregodkjent årsregnskap med revisors beretning skal rapporteres via Altinn-skjema KRT-1015.

NB: Beregning av faste kostnader som utgjør grunnlaget for kapitalkravet det påfølgende året skal fremgå av note til årsregnskapet, jf. forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak § 5-13 fjerde ledd. Beregningen av fjorårets faste kostnader skal gjøres i samsvar med Finanstilsynets rundskriv 10/2014.

Rapporteringsfrist

Fristen for utarbeidelse og innsending av styregodkjent årsregnskap for 2019 for unoterte verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse, utsettes til 30. april.

Finanstilsynet ber om at årsregnskapet blir sendt inn så snart det er styregodkjent.

Mer informasjon om gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger

Kontakt