Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Aktuarrapport livsforsikring

Aktuarrapport livsforsikring

Livsforsikringsforetakenes rapportering om forsikringstekniske forpliktelser og resultatanalyser (rapport fra ansvarlig aktuar) for regnskapsåret 2016.

Den årlige rapporten fra livsforsikringsforetakene tar først og fremst sikte på å ivareta tilsynsmyndighetenes ulike behov, og da særlig det generelle behov for informasjon om ulike problemstillinger knyttet til beregning av livselskapets forsikringstekniske forpliktelser i kunderegnskapet, årlige resultatanalyser og kostnadsfordelinger mv. knyttet til ulike bransjer og produkter. Rapporten er et bidrag til en hensiktsmessig gjennomføring av Finanstilsynets oppfølging av de enkelte livselskapene i relasjon til forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser.

Solvens II-rapporteringen gir ikke tilstrekkelige opplysninger om selve grunnlaget for og vurderingene rundt verdsettelsen av de forsikringsmessige størrelser som inngår i kunderegnskapet. Rapporten fra "ansvarlig aktuar" er ment å gi supplerende informasjon, som igjen gir et bedre grunnlag for å vurdere robustheten i verdsettelsen. Rapporten har en verbal/skriftlig del som utfyller tallrapporteringen, og som ikke overlappes av tilsvarende rapporter fra andre instanser i forsikringsselskapet.

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering