Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veileder til hvitvaskingsloven

Rundskriv

Veileder til hvitvaskingsloven

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Kredittforetak
Finansieringsforetak
E-pengeforetak
Låneformidlere
Foretak som driver valutavirksomhet
Betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
Agenter for utenlandske betalingsforetak
Vekslere- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta
Forsikringsforetak
Forsikringsformidlere
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
Forvaltere av alternative investeringsfond
Verdipapirsentraler
Eksterne kontoførere


Red. merkn.: Finanstilsynet vil publisere nye rundskriv med veiledninger til hvitvaskingsregelverket som gjelder spesielt for revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

Red. merkn. 27.06.2019:
Finanstilsynet har foretatt følgende korrigeringer i rundskriv 8/2019:

  1. Punkt 4.3.1.1, side 22 og 4.3.1.2, side 23: Henvisningen til BankID som gyldig legitimasjon er endret til å gjelde elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd. Dette er for å påse at all elektronisk legitimasjon som oppfyller kravene, omfattes.
  2. Punkt 4.11, nederst på side 55: Følgende setning er satt inn: "Ved kontant innbetaling på klientkonto skal betalingsmåten registreres i tillegg til betalers navn." Kravet var presisert i rundskriv 24/2016, men falt ut av herværende rundskriv ved en inkurie.
  3. Punkt 5.3, side 59: Følgende setning er endret: "Rapportering til Økokrim, eller kjennskap til at Økokrim har tatt en rapportert sak inn til analyse, vil i seg selv ikke danne grunnlag for å avvikle et kundeforhold." Ordet "ikke" hadde falt ut ved en inkurie, og på den måten endret meningsinnholdet av kravet.
  4. Enkelte mindre presiseringer og presentasjonsmessige justeringer.

Kontakt