Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet foreslår forskrift om at overskudd for 2019 i banker og forsikringsforetak inntil videre holdes tilbake

Pressemelding

Finanstilsynet foreslår forskrift om at overskudd for 2019 i banker og forsikringsforetak inntil videre holdes tilbake

Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet bedt departementet fastsette en forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte mv. for 2019.

Spredningen av koronaviruset og tiltakene for å begrense smitten har i løpet av kort tid utløst omfattende finansuro og kraftig forverret de økonomiske utsiktene. Norsk økonomi påvirkes i tillegg av det kraftige fallet i oljeprisen.

Det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene framover. Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser.

Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser.
Skadeforsikringsforetakene kan også bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger.

Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd.

Etter finansforetaksloven § 1-7 kan Finansdepartementet gi forskrift om nærmere krav til finansforetak ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet. Finanstilsynet legger til grunn at denne bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om en generell begrensning av finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler når en slik soliditetsstyrking er nødvendig for å fremme finansiell stabilitet. Finanstilsynet har på denne bakgrunn gitt Finansdepartementet råd om å fastsette en forskrift med hjemmel i finansforetaksloven § 1-7 i tråd med dette.

Et forbud mot å betale utbytte og andre utdelinger vil være inngripende. I lys av den omfattende krisen landet nå er i, mener likevel Finanstilsynet at et slikt tiltak er nødvendig for å fremme finansiell stabilitet.

Finanstilsynet vil samtidig understreke at et generelt krav om å holde tilbake overskudd for 2019 ikke innebærer en inndragning av overskuddsmidler, men en utsatt utdeling. Foretakene vil senere ha mulighet til å dele ut utbytte til eiere og kunder, og gaver til allmennyttige formål, dersom det enkelte foretakets soliditet og resultater gir grunnlag for det.

Utfallet av den pågående krisen er svært usikker. En forskrift om tilbakeholdelse av overskuddsmidler for 2019 kan senere i år oppheves dersom hensynet til finansiell stabilitet tillater det.