Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Revisjon av friskoler

Pressemelding

Revisjon av friskoler

Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn rettet mot revisjon av friskoler. De 19 revisjonsselskapene som er omfattet av tilsynet, reviderer til sammen rundt 200 friskoler (cirka 2/3 av alle friskolene). 

Bakgrunnen for tematilsynet var signaler fra Utdanningsdirektoratet om svikt i revisjonen av frittstående skoler som mottar statstilskudd. Utdanningsdirektoratet godkjenner og fører tilsyn med friskoler.

Finanstilsynet gjennomførte 19 stedlige tilsyn i mars og april 2017. Tilsynene dekket totalt 22 oppdragsansvarlige revisorer og omfatter kontroll av revisjonsoppdrag for 24 friskoler. To friskoler var etablert i utlandet. Statstilskuddene for friskolene varierte fra ca. 2 millioner til ca. 60 millioner kroner.

Formålet med tematilsynet var å undersøke om revisorene har tilstrekkelig oppmerksomhet mot den særlige lovgivningen som gjelder for friskoler. Revisor har en viktig rolle i å sikre at virksomhet som mottar offentlig tilskudd, drives innenfor de rammene som er satt for å sikre forsvarlig bruk av fellesskapets midler. For at revisorene skal kunne ivareta sin rolle som allmenhetens tillitsperson, må revisor kjenne til de begrensninger som gjelder i lovgivningen og ta hensyn til det i sitt arbeid.

Funn

Finanstilsynet avdekket at revisorene ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet mot de særlige reglene som gjelder for friskoler. Det har medført betydelige mangler i revisjonsutførelsen. Finanstilsynet avdekket også vesentlige mangler i dokumentasjonen av hva revisor har vurdert og kontrollert i over halvparten av oppdragene. At revisor dokumenterer arbeidet som gjøres, er et sentralt lovkrav og helt nødvendig for tilliten til og tilsynet med at revisjonen er forsvarlig.

Finanstilsynet har vurdert om revisor har oppfylt sine plikter etter revisorloven.

I de tjuefire oppdragene Finanstilsynet kontrollerte ble det blant annet avdekket følgende:

  • Bare i fire oppdrag fremgikk det klart at revisor hadde satt seg inn i Utdanningsdirektoratets vedtak om å godkjenne friskolen og vilkårene for dette.
  • I elleve av revisjonsoppdragene fremgår det ikke om revisor har vært oppmerksom på forbudet for friskoler mot å gi utbytte eller foreta andre utdelinger.
  • I ni oppdrag forelå det ikke dokumentasjon for at revisor har vært oppmerksom på at det er begrensninger i friskolens mulighet til å kreve betaling fra elevene.
  • I tolv av oppdragene fremkommer det ikke om revisor har vært klar over de begrensninger som gjelder for å kunne overføre ubrukte tilskudd og skolepenger til senere år.
  • Friskoler kan ikke drive annen virksomhet ut over det som følger av økonomiforskriften eller av særskilt vedtak. For sju oppdrag var det ikke mulig å fastslå om revisor har vært oppmerksom på dette forbudet.
  • Friskolelovgivningen inneholder særlige bestemmelser om lønns- og pensjonsvilkår for ansatte, ulykkesforsikringer for elever mv. Det forelå ikke dokumentasjon i noen av oppdragene som viste at revisorene var oppmerksom på dette.

Dersom revisor ikke har satt seg inn i det særlige regelverket som gjelder for den reviderte, er det en fare for at feil og mangler ikke oppdages i revisjonen og at revisor ikke påser at forholdet blir rettet. Også andre revisjonsklienter enn friskoler er underlagt særlovgivning som revisor plikter til å sette seg inn i. Finanstilsynet følger opp saker overfor revisorer som ikke etterlever revisorloven, herunder kravet til god revisjonsskikk, og som på den måten svikter i rollen som allmennhetens tillitsperson.  

Fagkontakt