Forside Nyhetsarkiv Gjennomføring av MiFID II/MiFIR i Norge - midlertidig forskrift

Pressemelding

Gjennomføring av MiFID II/MiFIR i Norge - midlertidig forskrift

Finanstilsynet sendte 1. september 2017 på høring et forslag om forskrift om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II/MiFIR. Bakgrunnen for forslaget var at MIFID II og MIFIR ikke vil være tatt inn i EØS-avtalen til 3. januar 2018, som er tidspunktet for ikrafttredelse i EU. 

Den foreslåtte forskriften innebærer at norske verdipapirforetak og markedsplasser underlegges mange av de samme krav til virksomheten knyttet til handelen i finansielle instrumenter som stilles i EU-regelverket. Formålet med å speile sentrale deler av EU-regelverket på dette området er å legge til rette for at norske foretak kan behandles på linje med foretak i EU. En slik likebehandling er imidlertid avhengig av at Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) vil føre opp norske foretak på sin oversikt over foretak som oppfyller nødvendige krav knyttet til handelen i en mellomfase fra 3. januar 2018 til MIFID II/MIFIR er inntatt i EØS-avtalen.

Finanstilsynet vil om kort tid fastsette forskriften som varslet. Basert på den kontakt Finanstilsynet har hatt med ESMA, er det imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til det EØS-rettslige grunnlaget for ESMAs behandling av norske markedsplasser og verdipapirforetak.

Finanstilsynet vil fortsatt ha tett kontakt med ESMA for å gjøre det som er mulig for å legge til rette for at ESMA kan behandle norske foretak på linje med foretak i EU ved utarbeidelsen av oversikter over foretak som oppfyller kravene knyttet til handelen.