Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

Pressemelding

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Nye EU-regler for pensjonskasser synes å ligge lenger frem i tid enn tidligere antatt. Finanstilsynet vurderer at det er behov for nye permanente solvenskrav for pensjonskassene for å gi pensjonsforpliktelsene et like godt soliditetsvern som i livsforsikringsforetakene. Solvens II er et omfattende og til dels komplekst regelverk. Finanstilsynet foreslår derfor at en forenklet versjon av Solvens II innføres som et bindende kapitalkrav for pensjonskassene, og at kravene utformes med utgangspunkt i Finanstilsynets etablerte stresstest basert på markedsverdier (stresstest I). Denne stresstesten er allerede godt kjent av pensjonskassene, og alle pensjonskassene har siden 2012 gjennomført slik testing.

Det foreslås at et forenklet Solvens II-krav innføres fra 1. januar 2018. Finanstilsynet vil inntil nytt regelverk er på plass, følge opp pensjonskassenes soliditet gjennom videreføring av dagens risikobaserte oppfølging av pensjonskassenes stresstestrapportering.

Finanstilsynet legger dette frem for departementet før tilsynet eventuelt utarbeider et utkast til forskrift med tilhørende høringsnotat.

Fagkontakt