Forside Nyhetsarkiv Shortsalg: Beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)

Nyhet

Shortsalg: Beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)

EU/EØS-beslutning om midlertidig å senke terskelen for rapportering av netto short posisjoner til Finanstilsynet til 0,1% - gjeldende fra 16. mars 2020.

På bakgrunn av det pågående utbruddet av Covid-19 (Coronoaviruset) og de rådende markedsforholdene, har EFTAs overvåkningsorgan (ESA) ved beslutning i dag 16. mars 2020 ("Beslutningen"), i tråd med beslutning fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og EØS-avtalen Tillegg 29 nr. 29f jf. Shortsalgforordningen 236/2012 (SSR) artikkel 28 (1) bokstav a, besluttet å midlertidig senke terskelen for rapportering av netto shortposisjoner til relevante tilsynsmyndigheter.

I medhold av Beslutningen artikkel 2, gjelder blant annet følgende:

  • Enhver fysisk eller juridisk person som har en netto shortposisjon vedrørende utstedt aksjekapital i et selskap hvis aksjer er tatt opp til notering på en regulert markedsplass, skal rapportere til den relevante kompetente myndigheten, der posisjonen når eller faller under en prosentandel som tilsvarer 0,1% av utstedt aksjekapital i det aktuelle selskapet, og hver 0,1% over den terskelen.
  • Merk at tilsvarende gjelder for egenkapitalbevis, jf. verdipapirhandelloven § 3-14(3).
  • Beslutningen vil tre i kraft umiddelbart ved publisering på ESAs hjemmesider 16. mars 2020, og skal gjelde for 3 måneder.

For ytterligere informasjon og detaljer, vennligst se følgende informasjon fra ESA og ESMA:

Finanstilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende:

Ved motstrid vil ovennevnte informasjon, herunder opplysninger i Beslutningene fra ESA/ESMA, gjelde foran annen informasjon på Finanstilsynet's nettsted vedrørende rapporteringstersklene i SSR artikkel 5.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål, for eksempel hvordan man registrere seg som posisjonsholder mv, se: Finanstilsynets FAQ

Hvis du IKKE finner svaret der, ta kontakt med Finanstilsynet på:

Epost: ssr@finanstilsynet.no 
Telefon: +47 22 93 98 74