Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Kapitalkrav for avtaler om kjøp av misligholdte lån

Nyhet

Kapitalkrav for avtaler om kjøp av misligholdte lån

I de senere årene er det etablert flere finansieringsforetak med formål å kjøpe porteføljer av misligholdte forbrukslån. Finansieringsforetakene inngår avtaler for en periode fremover der de forplikter seg til å kjøpe misligholdte lån, såkalte forward flow-avtaler. Finanstilsynet ser at det er ulik praksis for hvordan ansvaret etter avtalene behandles i kapitalsammenheng, og har derfor vurdert forward flow-avtaler om kjøp av misligholdte lån inngått av et utvalg finansieringsforetak.  

Ansvaret etter avtalene har mange likhetstrekk med lånegarantier for den delen av lånene som er omfattet. Etter Finanstilsynets vurdering skal derfor konverteringsfaktor etter kapitalkravsforskriften § 6-1 være 100 prosent for ansvaret under avtalene.

Finanstilsynet legger til grunn at foretaket på rapporteringstidspunktet ikke kan vite om det vil inntreffe forhold fremover som gjør det mulig å si opp avtalen eller kansellere videre oppkjøp. Foretakene skal derfor regne med hele lånevolumet multiplisert med avtalt pris som foretakene er forpliktet til å overta for hele perioden frem til avtalen utløper. Restansvaret (lånevolum) for påbegynte perioder der det er satt maksimumsbeløp for kjøpsforpliktelsen, beregnes som maksimumsbeløpet fratrukket summen av overtatte lån på rapporteringsdatoen. For avtaler som løper videre utover den opprinnelige avtaleperioden inntil de sies opp av én av avtalepartene, settes utløpstidspunktet tidligst til utløpet av varslingsperioden for kjøpers ubetingede rett til å si opp avtalen.

Risikovekten vil være 150 prosent ettersom lånene som overtas, vil være misligholdte lån, jf. kapitalkravsforskriften § 5-11.

Finanstilsynet vil følge opp at finansforetakene legger dette til grunn i praktiseringen av kapitalreglene.