Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Informasjon i forbindelse med forestående gjennomføring av PSD 2

Nyhet

Informasjon i forbindelse med forestående gjennomføring av PSD 2

Finansdepartementet har i dag fastsatt at bestemmelser som gjennomfører deler av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366) ("PSD 2") skal tre i kraft i norsk rett 1. april 2019.

Lov om endringer i finansforetaksloven mv, ble sanksjonert 23. november 2018, og medfører endringer i lov om tilsynet med finansforetak, lov om finansforetak og finanskonsern, lov om finansavtaler og finansoppdrag og lov om betalingssystemer. I tillegg har Finansdepartementet i dag fastsatt endringer i følgende forskrifter:

  • Forskrift 9. desember 2012 nr.1502 om finansforetak og finanskonsern
  • Forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll
  • Forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om finanstilsyn i EØS
  • Forskrift 18. desember 2015 nr. 1776 om utlikning av utgifter på tilsyn
  • Ny forskrift om systemer for betalingstjenester

Endringene er nærmere omtalt på Finansdepartementets sider: Nye regler på betalingsområdet

De nye bestemmelsene innebærer at betalingsfullmakt- og kontoinformasjonstjenester underlegges regulering, og gir ytere av slike tjenester tilgang til kunders betalingskonto på nærmere bestemte vilkår. Regler tilsvarende kommisjonsforordning (EU) 2018/389 som fastsetter de nærmere kravene til sikker kommunikasjon og sterk autentisering vil gjelde fra 14. september 2019.

De nye bestemmelsene innebærer at betalingstjenesteytere underlegges nye eller endrede krav knyttet til rapportering av svindel, hendelser og operasjonell- og sikkerhetsrisiko, samt endrede krav til bruk av sterk kundeautentisering.

Det er fastsatt egne overgangsregler som retter seg mot alle betalingstjenesteytere, bortsett fra banker og kredittforetak. Overgangsreglene må oppfylles for at konsesjon skal opprettholdes.

Betalingsforetak eller e-pengeforetak som i dag har konsesjon fra Finanstilsynet, må innen 1. september 2019 dokumentere at de oppfyller de nye kravene i finansforetaksforskriften § 3-2.

Foretak som i dag tilbyr betalingsfullmakt- eller kontoinformasjonstjenester uten tillatelse fra Finanstilsynet, må søke om slik tillatelse innen 1.mai 2019. Foruten aktuelle krav i finansforetaksloven § 3-1 og finansforetaksforskriften § 3-2, må ytere av betalingsfullmakt- eller kontoinformasjonstjenester dokumentere at de har en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti som dekker ytelsen av tjenesten(e), jf. finansforetaksloven § 2-10 (2) og § 2-10a (3). De nærmere kravene til ansvarsforsikringen / garantien og hvordan dekningsstørrelse skal beregnes fremgår av retningslinje som er fastsatt av den europeiske bankmyndigheten (EBA)  Guidelines on the criteria on how to stipulate the minimum monetary amount of the professional indemnity insurance or other comparable guarantee under Article 5(4) of Directive (EU) 2015/2366 (PSD2).

Finansforetaksforskriften § 7-4 åpner ikke lenger for at betalingsforetak med begrenset tillatelse kan organiseres som enkeltpersonforetak, og disse må dermed etableres på nytt som AS. Søknad om å overføre tillatelse som betalingsforetak med begrenset tillatelse må være sendt Finanstilsynet innen 1. september 2019. Dette innebærer blant annet at foretakets vedtekter skal godkjennes jf. finansforetaksloven § 7-10, og at styret skal sammensettes og egnethetsvurderes i samsvar med kravene som fremgår av finansforetaksloven §§ 3-5, 8-4 og Finanstilsynets rundskriv nr. 14/2015.

Finanstilsynet vil innen kort tid komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan foretakene praktisk skal forholde seg til overgangsreglene, rapporteringskrav, kommisjonsforordning (EU) 2018/389 og samhandling med Finanstilsynet.