Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ulovlig verdipapirvirksomhet

Nyhet

Ulovlig verdipapirvirksomhet

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Dagens Næringsliv 20. juni 2018.

DN hadde 14. juni et oppslag med overskriften "Ikke vårt område" som ikke ga et dekkende bilde av Finanstilsynets arbeid med å følge opp ulovlig verdipapirvirksomhet. Artikkelen var basert på et intervju DN har hatt med avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy og meg. At DN bare delvis innarbeidet våre merknader til sitatene i artikkelen, bidro til uklarhet om Finanstilsynets vurderinger og rolle.

Tidsskriftet Kapital og DN har i flere artikler beskrevet ulovlig verdipapirvirksomhet i flere foretak. Virksomheten som beskrives, gjelder foretak som driver verdipapirvirksomhet uten tillatelse som lovgivningen krever. I tillegg er det grunn til å mistenke at virksomheten innebærer bedrageri.  

Bedrageri av investorer, enten det skjer i verdipapirmarkedet eller i andre markeder, rammer enkeltpersoner hardt og er et samfunnsproblem. Alle investorer, også forbrukere, må naturligvis være særdeles aktsomme ved tilbud om "gullkantede" investeringer med høy avkastning og lav eller ingen risiko. Samfunnet må likevel reagere på kynisk misbruk av folks tillit.

Som DNs Bård Bjerkholt skrev i en kommentar 11. juni, er Finanstilsynets hovedoppgave å passe på at foretak som har konsesjon, driver slik de skal. Gjennom tilsynsvirksomheten har Finanstilsynet avdekket uheldig praksis og alvorlige lovbrudd i verdipapirforetak som har konsesjon. Dette gjelder som oftest brudd på kravene til beskyttelse av investorer som er forbrukere. I flere tilfeller har det vært nødvendig å inndra konsesjonen, og saker med mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet er politianmeldt.

Både Finanstilsynets mandat og ressurser begrenser hva tilsynet kan gjøre for å følge opp foretak som ikke er underlagt tilsyn gjennom konsesjonen, men som likevel, og dermed ulovlig, driver konsesjonspliktig virksomhet. Det betyr ikke at Finanstilsynet ikke kan gjøre noe, og vi gjør en del, slik det for øvrig kommer fram i DNs artikler om disse sakene.

Basert på tips og annen informasjon, kan Finanstilsynet undersøke mistanker om ulovlig, konsesjonspliktig virksomhet. Vi må da be foretaket redegjøre for virksomheten, og basert på innhentet informasjon kan Finanstilsynet pålegge stans av virksomheten etter varsel og kontradiksjon. En slik prosess må følge kravene til rettssikkerhet, herunder forvaltningslovens krav. Det sier seg selv at det er krevende å få god saksopplysning dersom foretaket baserer virksomheten på økonomisk kriminalitet. Begrunnet mistanke om bedrageri eller annen alvorlig kriminalitet politianmeldes. Finanstilsynet har ikke tvangsmidler til å stanse ulovlig virksomhet.

For å bidra til at publikum kan vurdere seriøsiteten til tilbydere av finansielle tjenester, er Finanstilsynets konsesjonsregister tilgjengelig på vårt nettsted. I tillegg publiserer vi markedsadvarsler om foretak som er ilagt forbud mot å yte tjenester av norske myndigheter eller andre lands myndigheter. Sistnevnte vil også omfatte foretak som tilbyr ulovlige, nettbaserte investeringstjenester fra utlandet.

Finansielle tjenester kan tilbys i Norge fra foretak med konsesjon i et annet EØS-land. Det utenlandske foretaket står fullt ut ansvarlig for virksomheten. Finanstilsynet kan føre tilsyn med foretakets etterlevelse av norsk lovgivning og ha kritiske merknader til denne. Dersom det avdekkes brudd på norsk lovgivning, kan Finanstilsynet rapportere dette til hjemlandsmyndigheten, som så kan sanksjonere, herunder trekke konsesjonen. Det er en viss åpning for at Finanstilsynet kan treffe tiltak dersom virksomheten fortsetter og hjemlandsmyndigheten ikke foretar seg noe.

I DNs artikler vises det til at foretak som har drevet ulovlig virksomhet, tidligere har vært agent for foretak med utenlandsk konsesjon. Finanstilsynet har fulgt opp slike saker med kritiske tilsynsmerknader, som har ført til at disse foretakene har trukket seg ut av Norge. I enkelte tilfeller har Finanstilsynet også nektet å godta agenter som verdipapirforetak melder inn.

Finanstilsynet har generelt avdekket mange uheldige forhold knyttet til verdipapirforetaks tjenestedistribusjon gjennom agenter, og har foreslått at adgangen til å benytte agenter bør begrenses.

Sakene som Kapital og DN har beskrevet, gir grunn til å mistenke alvorlig økonomisk kriminalitet gjennom bedrageri og misbruk av eldre menneskers tillit. Slik virksomhet lar seg vanskelig stoppe av finansreguleringer og tilsyn, men krever straffeforfølgning. Det er "ikke vårt område", men Finanstilsynet mener det er viktig at politiet etterforsker slike saker.