Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Opphevelse av MiFID II-forskriften og endringer i forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene

Nyhet

Opphevelse av MiFID II-forskriften og endringer i forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene

1. januar 2019 trer endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften i kraft. Endringene innebærer at regler tilsvarende MiFID II tas inn i verdipapirhandelloven og regler tilsvarende kommisjonsdirektivet til MiFID II tas inn i verdipapirforskriften.

Lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. ble vedtatt av Stortinget i juni 2018. Formålet med endringsloven er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket. Utgangspunktet for denne gjennomgangen var Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2017:1 om gjennomføring av EØS-regelverk om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II og MiFIR). Kongen i statsråd besluttet 16. november 2018 at endringsloven, med unntak av § 8-1 om inkorporasjon av MiFIR, skal tre i kraft fra 1. januar 2019.

MiFID II-forskriften, som ble fastsatt av Finanstilsynet 4. desember 2017, er utformet tilsvarende regelverket i MiFID II. Som følge av ikrafttredelsen av endringsloven har Finanstilsynet i dag vedtatt å oppheve MiFID II-forskriften med virkning fra 1. januar 2019.

Finansdepartementet vedtok den 16. november 2018 endringer i verdipapirforskriften. Endringene er et resultat av departementets oppfølging av Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018:1 om gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR. Endringene trer i kraft 1. januar 2019, med unntak av bestemmelsene som inkorporerer kommisjonsforordningene til MiFID II og MiFIR.

Forskrift fastsatt av Finanstilsynet 20. desember 2017 om utfyllende regler til MiFID II og MiFIR er utformet tilsvarende regelverket i kommisjonsforordningene og kommisjonsdirektivet til MiFID II og MiFIR. De vedtatte endringene i verdipapirforskriften innebærer at regler tilsvarende kommisjonsdirektivet til MiFID II tas inn i verdipapirforskriften. Finanstilsynet har derfor i dag vedtatt endringer i forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene, som innebærer at regler tilsvarende kommisjonsdirektivet til MiFID II oppheves med virkning fra 1. januar 2019. Øvrige regler i denne forskriften gjelder fremdeles.