Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Nye kompetansekrav for ansatte i verdipapirforetak

Nyhet

Nye kompetansekrav for ansatte i verdipapirforetak

Med MiFID II ble det innført nye krav til kompetanse for ansatte i verdipapirforetak. ESMA har vedtatt retningslinjer for vurdering av ansattes kunnskap og kompetanse. 

Det følger av MiFID II at verdipapirforetak skal sikre, og på anmodning dokumentere overfor tilsynsmyndigheten, at personene som yter investeringsrådgivning eller gir opplysninger om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, har den kunnskap og kompetanse som kreves for å sikre at foretakets virksomhet oppfyller krav til god forretningsskikk og øvrige regler om investorbeskyttelse i MiFID II. Reglene er inntatt i MiFID II-forskriften § 5-8 og vedtatt i ny § 10-14 første ledd i verdipapirhandelloven (lovbestemmelsen er ikke ikraft per i dag).

ESMAs retningslinjer angir minimumskrav til hvilken kunnskap og kompetanse de aktuelle ansatte må ha. Nasjonale myndigheter kan stille strengere krav.

Finanstilsynet vil legge til grunn og følge opp ESMAs retningslinjer i sin tilsynspraksis. På nåværende tidspunkt vil Finanstilsynet ikke innføre strengere nasjonale krav enn det som følger av ESMAs retningslinjer. Finanstilsynet vil løpende vurdere om det er behov for å innføre strengere nasjonale krav.  

Kontakt