Forside Nyhetsarkiv Nasdaq Clearing AB – mislighold av marginkrav hos et medlem

Nyhet

Nasdaq Clearing AB – mislighold av marginkrav hos et medlem

Saken gjelder mislighold av marginkrav knyttet til clearing av kontraktene for et av medlemmene, Einar Aas,  hos Nasdaq Clearing AB, som er en sentral motpart for clearing av derivatkontrakter. Foretaket er under tilsyn av Finansinspektionen. 

Den sentrale motparten fastsetter marginkrav for medlemmenes derivatposisjoner. Marginkravene skal primært fange opp den finansielle motpartsrisikoen knyttet til medlemmets samlede clearede portefølje. Reglene om dette følger av  felles europeisk regulering (EMIR). Finanstilsynet deltar i tilsynskollegiet for Nasdaq Clearing AB, som ledes av Finansinspektionen, og har nær kontakt med Finansinspektionen i deres oppfølging av denne saken.

Det er, som nevnt, marginkravene satt av sentrale motparter, som skal begrense den finansielle motpartsrisikoen knyttet til derivathandelen (det såkalte finansielle markedet). Etter et annet europeisk regelverk (Mifid II) fastsettes posisjonsgrenser som gjelder for handelen i varederivater på handelsplassen. Denne reguleringen er ny og skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige forstyrrelser i de underliggende varemarkedene (det såkalte fysiske markedet). Finanstilsynet har fastsatt posisjonsgrenser for kraftderivatene som handles på  Nasdaq Oslo ASA. Gjeldende posisjonsgrenser var ikke overskredet da Nasdaq Clearing AB erklærte mislighold overfor Einar Aas.

Saken gjelder mislighold av marginkrav hos Nasdaq Clearing AB. I lys av sakens karakter og mulige uheldige virkninger for markedenes virkemåte, vil Finanstilsynet følge opp denne saken også overfor den norske handelsplassen der den aktuelle derivathandelen har funnet sted, som er Nasdaq Oslo ASA. Finanstilsynet finner det ikke naturlig å kommentere saken ytterligere før de nødvendige undersøkelser er avsluttet.