Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet advarer mot handel i CFD

Nyhet

Finanstilsynet advarer mot handel i CFD

CFD er et komplekst investeringsprodukt og innebærer svært høy risiko. Sannsynligheten for tap er stor. Finanstilsynet advarer derfor ikke-profesjonelle kunder mot å investere i slike produkter.

- En investor må ha kunnskap om og erfaring med komplekse finansielle instrumenter handlet med høy grad av belåning for å være i stand til å forstå risikoen forbundet med CFD. Verdipapirforetak plikter å foreta egnethets- eller hensiktsmessighetstest etter verdipapirhandelloven, og CFD er i utgangspunktet et lite egnet eller hensiktsmessig investeringsprodukt for ikke-profesjonelle kunder, sier seksjonssjef Geir Holen.

Finanstilsynets undersøkelser
Flere norske verdipapirforetak tilbyr CFD-handel. Disse foretakene har inngått avtaler med en eller flere av de internasjonale produktleverandørene og yter investeringstjenester overfor sine kunder i tilknytning til kundenes CFD-handel på disse leverandørenes handelsplattformer. Foretakenes CFD-virksomhet omfatter typisk løpende utarbeidelse av investeringsanbefalinger (hovedsakelig basert på teknisk analyse), investeringsrådgivning og/eller ordreformidling. Foretakenes inntekter fra denne virksomheten genereres utelukkende i form av returprovisjon fra samarbeidende produktleverandør basert på kundenes handelsaktivitet.

Finanstilsynet har i løpet av de to siste årene gjennomført stedlige tilsyn i seks verdipapirforetak med hovedvirksomhet innen CFD-handel. Flere av tilsynene har avdekket alvorlige tilfeller av brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk, og fire av de seks foretakene har som en følge av disse bruddene fått tilbakekalt eller levert tilbake sine tillatelser til å yte investeringstjenester. Hovedgrunnlaget for tap av tillatelser har i disse tilfellene vært foretakets rolle som pådriver for svært kortsiktig og tapsbringende CFD-handel. I tillegg inkluderer de alvorligste bruddene villedende markedsføring, mangelfulle opplysninger om risiko samt mangelfulle vurderinger av produktets/strategiens egnethet eller hensiktsmessighet for den aktuelle kunden.

Som ledd i disse stedlige tilsynene har Finanstilsynet foretatt beregninger av foretakenes kunders handelsresultater. Beregningene omfatter ca. 1.000 kunders CFD-handel over en periode på mellom ett og to år. Finanstilsynet fant at 82 % av kundene tapte penger. Kundene tapte i gjennomsnitt ca. 260.000 kroner, tilsvarende i snitt ca. 55 % av kundens deponerte egenkapital. CFD-handelen i disse undersøkelsene bærer preg av kortsiktige posisjoner og hyppige transaksjoner, med en gjennomsnittlig posisjonsvarighet på 4 dager og i snitt 2 utførte transaksjoner per dag for den enkelte kunde. Gjennomsnittlige akkumulerte transaksjonskostnader i den aktuelle perioden utgjorde ca. 37 % av kundens deponerte egenkapital.

Tilsvarende funn er publisert av tilsynsmyndighetene i Frankrike (AMF) og Storbritannia (FCA), som har offentliggjort undersøkelser som viser at henholdsvis 89 % og 82 % av kundene tapte penger på CFD-handel.

Om produktet CFD
CFD ("contract for difference", finansiell differansekontrakt) er en kontrakt mellom en kjøper og en selger hvor partene avtaler å utveksle forskjellen mellom prisen på et underliggende investeringsobjekt (for eksempel en indeks, en aksje, en råvare eller en valuta) på tidspunktet for inngåelse av kontrakten og prisen på det samme objektet på tidspunktet for stengning av kontrakten. CFD tilbys av flere internasjonale verdipapirforetak og omsettes på det aktuelle foretakets nettbaserte elektroniske handelsplattform. Disse produktleverandørene tilbyr CFD-handel på margin, hvilket betyr at investor trenger å deponere som sikkerhet kun en liten andel av det faktiske beløpet som investeres i en posisjon. Det tilbys til dels svært høy belåningsgrad (gearing). Marginkravet varierer med type underliggende investeringsobjekt og ligger for flere produkter helt ned mot 0,2 % – tilsvarende en gearing opp mot 500. Dette betyr at endringer i en slik posisjons markedsverdi vil forsterkes med 500 ganger på investors egenkapital. Denne gearing-effekten innebærer således svært høy risiko og kan føre til at en investor kan tape mer enn deponert egenkapital på en CFD-posisjon.

Produktleverandøren overvåker løpende verdien av investors deponerte egenkapital (margin). Dersom en CFD-posisjons markedsverdi utvikler seg negativt, vil dette redusere verdien på marginen, og produktleverandøren vil da kreve investor for ytterligere margininnbetaling for å opprettholde det opprinnelige marginkravet. På høyt gearede posisjoner vil dette kunne innebære hyppige krav om stadig nye margininnbetalinger.

Investor belastes kostnader ved CFD-handel i form av kurtasje, spread (kursdifferansen mellom produktleverandørens kjøps- og salgskurs) og finansieringskostnader (dersom posisjonen holdes over natten). Gearing-effekten vil gjøre at kurtasjekostnadene forsterkes i forhold til egenkapitalen, siden disse kostnadene beregnes som en prosentandel av hele posisjonen og ikke kun av egenkapitalen. Gearing-effekten vil virke på samme måte med hensyn til spreadkostnader. Høy transaksjonshyppighet og høy gearing vil dermed raskt kunne føre til svært høye akkumulerte transaksjonskostnader i forhold til investors deponerte egenkapital.

Advarsler fra ESMA
European Securities and Markets Authority (ESMA) publiserte i 2013, sammen med European Banking Authority (EBA), en generell advarsel til investorer mot CFD. I advarselen påpekes det blant annet at "These products appear to promise investors substantial returns at a low cost but may ultimately cost them far more than they may have intended or could afford to lose", at CFD "can be particularly difficult to understand" og "are not suitable for most retail investors", og at man kun bør handle med CFD hvis man har "extensive experience of trading in volatile markets".

I 2016 publiserte ESMA en advarsel om CFD, binære opsjoner og andre spekulative produkter. I advarselen uttaler ESMA blant annet følgende: "These products are inherently risky, complex and speculative. Supervisors have also observed that they are often marketed and sold in an aggressive way and that some firms fail to comply with their regulatory obligations under MiFID, creating the conditions for retail investors to suffer significant detriment, e.g. in the form of unexpected losses", "These products carry a very high level of risk", og "Studies performed by some national supervisors show that in most cases, retail clients speculating in CFDs, binary options or other speculative products lose the money they have invested".

Kontakt: