Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Aksjesparekonto - flyttemarkedet

Nyhet

Aksjesparekonto - flyttemarkedet

Den 1. september 2017 ble det åpnet for at privatpersoner kan opprette aksjesparekonto (ASK) for sparing i aksjefond, børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis. Finanstilsynet har grunn til å anta at det ble opprettet opp mot 100 000 aksjesparekonti i løpet av september. 

En viktig forutsetning for god konkurranse og best mulig tilbud til forbrukerne, er at overføring av verdipapirer til en aksjesparekonto fungerer godt. Dette gjelder både i forbindelse med førstegangs etablering av aksjesparekonto og senere eventuell flytting fra aksjesparekonto hos en tilbyder til konto hos en annen tilbyder.

I forbindelse med opprettelse av aksjesparekonto vil kunder kunne ønske å flytte eksisterende investeringer inn på en aksjesparekonto. Finanstilsynet er kjent med at det har vært til dels omfattende forsinkelser i forbindelse med overføringer av verdipapirer. For å se til at forbrukernes interesser ivaretas har Finanstilsynet derfor foretatt en undersøkelse blant noen av de største tilbyderne av aksjesparekonto. Flere årsaker til forsinkelsene trekkes fram, men i hovedsak pekes det på manglende standardisering av stegene i flytteprosessen og informasjonen som skal utveksles. Videre har flere tilbydere i salgsprosessen ikke innhentet tilstrekkelig informasjon fra kunden om investeringene som ønskes flyttet, slik at flyttekravet sendes til feil mottaker eller til flere mottakere samtidig.

Finanstilsynet forutsetter at tilbyderne av aksjesparekonto raskt etablerer løsninger for å forbedre situasjonen. Finanstilsynet vil følge den videre utviklingen, blant annet for å unngå at forbrukerne får sine investeringer låst i lengre perioder på grunn av unødige forsinkelser i flytteprosessen. Finanstilsynet vil for øvrig understreke at tilbyderne av aksjesparekonto til enhver tid må forholde seg til kravene til god forretningsskikk i kundebehandlingen, og ivareta kundens interesser også der dette innebærer at kunder ønsker å flytte sine verdipapirer over til en annen tilbyder. 

Vi viser for øvrig til likelydende brev sendt til tilbyderne som ble kontaktet i undersøkelsen.