Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra ESMA: Post Trade Risk Reduction Services (PTRRS) og clearingplikt etter EMIR

Høring

Høring fra ESMA: Post Trade Risk Reduction Services (PTRRS) og clearingplikt etter EMIR

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) ber om synspunkter på en rapport som beskriver Post Trade risikoreduserende tjenester (PTRRS) og forholdet til clearingplikt. I rapporten drøftes også ulike vilkår som kan være aktuelle for PTRR, jf. EMIR artikkel 85 (3a).

I 2019 fastsatte EU forordning 2019/864 (EMIR Refit) som endrer forordning 648/2012 (EMIR). Endringene omfatter bestemmelsene om clearingplikt, suspensjon av clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduserende tiltak for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares av en sentral motpart, registrering og tilsyn av transaksjonsregister og krav til transaksjonsregister. EMIR er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven.

Etter EMIR artikkel 85(3a) skal ESMA, i samarbeid med ESRB, legge frem en rapport til EU-kommisjonen om transaksjoner som er et direkte resultat av "post-trade" risikoreduserende tjenester, herunder om porteføljekompresjon, bør unntas fra clearingplikten etter EMIR. Formålet med høringen er å innhente synspunkter fra berørte parter til ESMAs endelige rapport til EU-kommisjonen. I rapporten beskriver ESMA ulike typer PTRR-tjenester som tilbys, hva de går ut på og hvordan de fungerer, hvilken risiko som søkes redusert og hvorfor markedsaktører benytter dem. ESMA etterspør også data om bruken av slike tjenester.

Det antas at reglene blir tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven. Det bes om at Finanstilsynet informeres dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finanstilsynet bør være oppmerksom på. Det vil i utgangspunktet ikke gjennomføres ny høring når regelverket skal tas inn i norsk rett.

Høringsfristen er 15. juni 2020.

Les mer om høringen på ESMA sine nettsider: