Forside Om Finanstilsynet Organisasjon

Organisasjon

Finanstilsynet blir leia av eit styre med fem medlemer. Ved behandlinga av administrative saker blir styret supplert av to representantar som er valde av og blant dei tilsette i Finanstilsynet. Styret har òg ein observatør frå Noregs Bank. Medlemer og varamedlemer blir oppnemnde av Finansdepartementet.

Styre og leiing


Styret
Medlemer og varamedlemer blir oppnemnde av Finansdepartementet etter delegasjon frå Kongen for ein periode på fire år. Styret er oppnemnd for perioden 1. mars 2018 til 1. mars 2022. 

Tittel Navn Busett Stilling
Professor Finn Arnesen Åsgårdstrand Leiar
Professor Giuditta Cordero-Moss Oslo Nestleiar
Professor Mette Bjørndal Bergen Medlem
Advokat Kjetil Wibe Finnsnes Medlem
Pensjonist Arne Skauge Bærum Medlem
Førstelektor Thorunn Falkanger Asker 1. varamedlem
Ordfører Bjørn Arild Gram Steinkjer 2. varamedlem
Direktør Sindre Weme Røyse Observatør frå Noregs Bank

To representantar valde av og blant dei tilsette i Finanstilsynet supplerer styret ved behandling av administrative saker. Dei tilsette sine representantar er:

  • Seniorrådgivar Marit Skjevling
  • Tilsynsrådgivar Eirik Ihlen

Leiargruppa 
Den daglege leiinga blir utøva av ei leiargruppe, som forutan finanstilsynsdirektøren består av direktørane for dei tre tilsynsavdelingane, juridisk direktør, administrasjonsdirektør og kommunikasjonsdirektør.

  • Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør
  • Ann Viljugrein, direktør for bank- og forsikringstilsyn
  • Anne Merethe Bellamy, direktør for marknadstilsyn
  • Per Mathis Kongsrud, direktør for digitalisering og analyse
  • Gun Margareth Moy, administrasjonsdirektør
  • Cecilie Ask, juridisk direktør
  • Kjetil Karsrud, kommunikasjonsdirektør

Organisasjon


Avdelingane

Finanstilsynet er delt inn i fire avdelingar, som blir leia av kvar sin direktør.

Seksjonane 
Avdelingane er delte inn i seksjonar, som blir leia av ein seksjonssjef. 

Stabsfunksjonane
Funksjonar for mellom anna juridisk kvalitetssikring og internasjonal koordinering er plasserte i direktøren sin stab. Ein eigen kommunikasjonsstab har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon.