Forside Om Finanstilsynet Organisasjon

Organisasjon

Finanstilsynet blir leia av eit styre med fem medlemer. Ved behandlinga av administrative saker blir styret supplert av to representantar som er valde av og blant dei tilsette i Finanstilsynet. Styret har òg ein observatør frå Noregs Bank. Medlemer og varamedlemer blir oppnemnde av Finansdepartementet.

Styre og leiing


Styret
Medlemer og varamedlemer blir oppnemnde av Finansdepartementet etter delegasjon frå Kongen for ein periode på fire år. Styret er oppnemnd for perioden 1. mars 2018 til 1. mars 2022.

Professor

Finn Arnesen

Åsgårdstrand

Leiar

Professor

Giuditta Cordero-Moss

Oslo

Nestleiar

Professor

Mette Bjørndal

Bergen

Medlem

Advokat

Kjetil Wibe

Finnsnes

Medlem

Pensjonist

Arne Skauge

Bærum

Medlem

Førstelektor

Thorunn Falkanger

Asker

1. varamedlem

Ordfører

Bjørn Arild Gram

Steinkjer

2. varamedlem

Direktør

Sindre Weme

Røyse

observatør frå Noregs Bank

To representantar valde av og blant dei tilsette i Finanstilsynet supplerer styret ved behandling av administrative saker. Dei tilsette sine representantar er:

  • Seniorrådgivar Marit Skjevling
  • Tilsynsrådgivar Eirik Ihlen

Leiargruppa 
Den daglege leiinga blir utøva av ei leiargruppe, som forutan finanstilsynsdirektøren består av direktørane for dei tre tilsynsavdelingane, juridisk direktør, administrasjonsdirektør og kommunikasjonsdirektør.

  • Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør
  • Ann Viljugrein, direktør for bank- og forsikringstilsyn
  • Anne Merethe Bellamy, direktør for marknadstilsyn
  • Per Mathis Kongsrud, direktør for digitalisering og analyse
  • Gun Margareth Moy, administrasjonsdirektør
  • Cecilie Ask, juridisk direktør
  • Kjetil Karsrud, kommunikasjonsdirektør

Organisasjon


Avdelingane

Finanstilsynet er delt inn i fire avdelingar, som blir leia av kvar sin direktør.

Seksjonane 
Avdelingane er delte inn i seksjonar, som blir leia av ein seksjonssjef. 

Stabsfunksjonane
Funksjonar for mellom anna juridisk kvalitetssikring og internasjonal koordinering er plasserte i direktøren sin stab. Ein eigen kommunikasjonsstab har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon.