Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Uttalelse fra ESMA om frister for offentliggjøring av periodiske rapporter fra fondsforvaltere

Nyhet

Uttalelse fra ESMA om frister for offentliggjøring av periodiske rapporter fra fondsforvaltere

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA har gitt en uttalelse om hvordan forvaltere av UCITS-fond og alternative investeringsfond skal forholde seg til frister som gjelder for periodisk rapportering. Finanstilsynet har sluttet seg til uttalelsen.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond skal offentliggjøre års- og halvårsrapporter for hvert fond de forvalter innen lovpålagte rapporteringsfrister. Den periodiske informasjonen er viktig for at investorer skal kunne fatte informerte investeringsbeslutninger. COVID-19 utbruddet kan medføre utfordringer for enkelte foretak i å overholde de lovpålagte fristene. ESMA forventer at tilsynsmyndigheter i EØS ikke vil prioritere å sanksjonere de foretakene som har vært forhindret fra å offentliggjøre års- og halvårsrapporter for fond innen fristene.

Norske forvaltningsselskaper skal for hvert verdipapirfond offentliggjøre årsrapport innen fire måneder fra regnskapsårets utgang og halvårsrapport innen to måneder etter utløpet av rapportperioden. AIF-forvaltere skal som hovedregel offentliggjøre årsrapport innen seks måneder fra regnskapsårets utgang. Foretak som er forhindret fra å oveholde fristen må forholde seg som følger:

  1. Foretaket må varsle Finanstilsynet om forsinkelsen og grunnen for den. Samtidig må det opplyses om tidspunktet foretaket forventer at års- eller halvårsrapporten vil kunne offentliggjøres
  2. Tilsvarende informasjon skal snarest mulig gis til investorene
  3. Finanstilsynet forventer at foretakene tilstreber å offentliggjøre års- og halvårsrapporter så raskt som mulig etter at hindringen har opphørt
  4. Ytterligere forsinkelse utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles til Finanstilsynet og investorene før det første forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet

Meldinger etter punkt 1 sendes på e-post til senior tilsynsrådgiver Hege Bach Hande.

Mer informasjon om ESMA-uttalelsen: