Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Undersøkelse om hvitvaskingskontroll knyttet til VPS-kontoer

Nyhet

Undersøkelse om hvitvaskingskontroll knyttet til VPS-kontoer

Finanstilsynet har undersøkt hvordan hvitvaskingsregelverket etterleves i forbindelse med opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS (VPS-kontoer). Undersøkelsen viser samlet sett at hvitvaskingskontrollen knyttet til VPS-kontoer i mange tilfeller ikke har vært tilfredsstillende. De viktigste funnene fra undersøkelsen er oppsummert i rapporten "Hvitvaskingskontroll knyttet til verdipapirkontoer".

Undersøkelsen ble gjennomført mot utvalgte registerførere (kontoførere) i VPS med utgangspunkt i et likelydende brev til disse.

Undersøkelsen har avdekket tilfeller hvor kontoførere har hatt en uriktig forståelse av om det er etablert et kundeforhold og/eller hvem dette er etablert til.

I de fleste tilfeller der kontofører har lagt til grunn at det foreligger et kundeforhold, viser undersøkelsen at det er gjennomført identitetskontroll av kunden. Det er imidlertid synliggjort tilfeller der identitetskontrollen har vært mangelfull eller fraværende.

Flere av kontoførerne har ikke i tilstrekkelig grad angitt hva som er kundeforholdets formål og tilsiktede art. Undersøkelsen viser også at "formål" og "tilsiktet art" ofte blandes sammen og angis eller vurderes som et felles begrep.

Risikoklassifisering av det enkelte kundeforhold vil være styrende for hvilke kundetiltak som må utføres, herunder hvilke tilfeller som krever forsterkede kundetiltak. Gjennom undersøkelsen har Finanstilsynet sett tilfeller der kontoførere ikke har angitt noen risikoklassifisering og følgelig antas å ikke ha gjort noen særskilt vurdering av risiko i forbindelse med opprettelse av de berørte VPS-kontoene.

For enkelte kundeforhold synes mangler ved kundetiltakene å ha vedvart over tid. Det kan derfor tyde på at kravet om løpende oppfølging ikke har vært tilstrekkelig oppfylt.

Videre oppfølging

Finanstilsynet forventer at kontoførere iverksetter nødvendige tiltak for å etterleve regelverket. Det gjelder også de kontoførerne som ikke har vært en del av Finanstilsynets undersøkelse nå.

Finanstilsynet har sendt et avsluttende brev til de foretakene som har vært en del av undersøkelsen.

Finanstilsynet vil følge opp etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket på generelt grunnlag og ved tilsyn med de foretakene som er kontoførere i VPS.

Om undersøkelsen

Som ledd i det generelle tilsynet med verdipapirmarkedet i Norge gjennomfører Finanstilsynet tilsyn med etterlevelse på utvalgte områder. Denne undersøkelsen har omfattet kontoføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ved opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS.

Undersøkelsen tok utgangspunkt i en kontooversikt fra VPS pr. 3. april 2019. Det ble valgt å fokusere på enkeltkontoer (investorkontoer) som hadde en forgreining til utlandet. Det endelige utvalget omfattet 258 VPS-kontoer fordelt på 26 kontoførere. Kontoførernes ansvar for kundetiltak og løpende oppfølging knyttet til forvalterkontoer har ikke vært en del av undersøkelsen.

Undersøkelsen ble igangsatt ved likelydende brev av 23. august 2019. Kontoførerne ble bedt om å sende kopi av dokumentasjon knyttet til bekreftelse av identitet og til kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre ble de bedt om å redegjøre for hvilken risikoklassifisering som var gjennomført for den enkelte kunde, om det var benyttet forenklede eller forsterkede kundetiltak og eventuelt andre forhold som Finanstilsynet burde kjenne til.

Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i svarene fra kontoførerne.