Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høringsnotat om gjennomføring av nytt EU-regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett

Nyhet

Høringsnotat om gjennomføring av nytt EU-regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat til Finansdepartementet om gjennomføring av nytt EU-regelverk om covered bonds (obligasjoner med fortrinnsrett).

Finanstilsynet fikk 12. mars 2019 i oppdrag fra Finansdepartementet å utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre EU-regelverket for covered bonds (obligasjoner med fortrinnsrett). Høringsnotatet ble oversendt Finansdepartementet 19. desember 2019.

EU-regelverket består av covered bonds-direktiv 2019/2162 og forordning 2019/2160 som er en endringsforordning av artikkel 129 i kapitalkravsforordningen. EU-regelverket ble endelig vedtatt i EU 27. november 2019 og publisert i Den Europeiske Unions Tidende 18. desember 2019. Fristen for gjennomføring er 8. juli 2021 og endringen skal senest tre i kraft i nasjonal lovgiving 8. juli 2022.

Det vises til oversendelsesbrevet til Finansdepartementet for en kort oversikt over innholdet i høringsnotatet.