Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Endringer i Solvens II-regelverket

Nyhet

Endringer i Solvens II-regelverket

EU-kommisjonen fastsatte i 2019 endringer i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak gjennom forordning (EU) 2019/981. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, og Finanstilsynet har nå fastsatt endring i Solvens II-forskriften slik at forordningen blir gjeldende for norske foretak fra 30. juni 2020.

Finanstilsynet har, med hjemmel i Finansdepartementets delegasjonsvedtak 31. oktober 2019 nr. 1447, gjennomført to forordninger som endrer forordning (EU) 2015/35.

Forordning (EU) 2019/981 endrer gjennomføringsbestemmelsene i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak fastsatt i forordning (EU) 2015/35. Endringene gjelder reglene for solvenskapitalkravet og den ansvarlige kapitalen. Det åpnes for nye metoder for beregning av kapitalkrav for investeringer i ikke-ratede obligasjoner og lån, og for investeringer i unoterte aksjer. Det er omfattende vilkår som må oppfylles, dersom foretakene velger å benytte metodene.

Videre gjennomføres enkelte endringer i regelverket med sikte på økt konsistens med bankregelverket, herunder innføring av en mellomkategori for lån til ikke-ratede regionale myndigheter. Dette vil gi et kapitalkrav for kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko for eksponeringer mot norske kommuner og fylkeskommuner som er det samme som allerede har vært gjennomført i det norske regelverket gjennom en særskilt bestemmelse i Solvens II-forskriften § 53 annet ledd. Denne bestemmelsen kan nå oppheves ettersom tilsvarende regler tas inn ved gjennomføring av endringsforordningen.

I forordning (EU) 2019/981 endres også kravene til kapitalinstrumenter i kapitalgruppe 1, med strengere krav til nedskriving ved brudd på solvenskapitalkravet. Det fastsettes også at det skal benyttes gjennomskjæring av investeringer i tilknyttede eiendomsselskaper på foretaksnivå, slik at disse investeringene behandles som eiendomsrisiko. Det er videre fastsatt endringer i kalibreringen av kapitalkravet for premie- og reserverisiko i skadeforsikring, samt katastroferisiko i skadeforsikring og helseforsikring. I tillegg er det foretatt endringer av forenklingshensyn. Forordningen inneholder også en rekke andre endringer, herunder retting av feil i gjeldende forordning 2015/35.

Forordning (EU) 2019/1865 endrer kun den rumenske oversettelsen av forordning (EU) 2015/35. Innlemmelsen av denne forordningen i EØS-avtalen og gjennomføringen i Solvens II-forskriften har ingen konsekvenser for norske foretak.

Forordningene er gjennomført i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften § 53 første ledd.