Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Uttalelse fra europeiske finanstilsynsmyndigheter om risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering

Nyhet

Uttalelse fra europeiske finanstilsynsmyndigheter om risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering

De tre europeiske finanstilsynsmyndighetene European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) og European Securities and Markets Authority (ESMA) har publisert en såkalt joint opinion om hvordan EUs finansmarkeder påvirkes av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.

Etter EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv er de europeiske finanstilsynsmyndighetene (ESA-ene) forpliktet til å formidle joint opinions (uttalelser) minimum annethvert år for å styrke myndighetenes håndhevelse og de rapporteringspliktiges etterlevelse på området.

Uttalelsen skal tas i betraktning både i vurderingene og prioriteringene som myndighetene og de rapporteringspliktige gjør for å redusere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. Uttalelsen bygger på funn fra innsamlede data fra EUs medlemsstaters finanstilsynsmyndigheter på hvitvaskingsområdet. For mange rapporteringspliktige vil det være relevant å hensynta uttalelsen i utarbeidelsene av sine risikovurderinger.

EBA, EIOPA og ESMA uttrykker bekymring for svakheter i finansinstitusjonenes kontrollsystemer, og da særlig systemer for transaksjonsovervåkning og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Det påpekes også at det synes utfordrende for finanssektoren å utforme adekvate risikovurderinger både av virksomheten som helhet, men også kundene. Tilsynsmyndighetene mener videre at veiledning av privat sektor fra myndighetenes side på dette området vil være gunstig.  

I forrige joint opinion fra 2017 ble det påpekt at ulik gjennomføring av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i medlemsstatene var utfordrende. I den siste uttalelsen vises det til at det er ulik praksis for gjennomføring av fjerde hvitvaskingsdirektiv, men også annen EU-lovgivning knyttet til konsesjoner, egnethetsvurderinger og vurderinger av kvalifiserte eierandeler. Noen av disse bekymringene er imidlertid allerede adressert gjennom nyere revisjoner i juridiske rammer som kapitalkravdirektivet (CRDV).

De europeiske tilsynsmyndighetene mener ny teknologi kan bidra til sterkere bekjempelse av finansiell kriminalitet. Samtidig påpekes det at finansinstitusjoners bruk av ny teknologi også kan bidra til ytterligere hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko, særlig der sårbarheter forbundet med ny teknologi ikke forstås og forsøkes redusert. Tilsynsmyndighetene viser også at spredningen av virtuelle valutaer er en økende bekymring for tilsynsmyndighetene grunnet både mangel på felles tilsynsstandardpraksiser innen EU, og anonymiteten som slike valutaer forbindes med.

EBA, EIOPA og ESMA mener at myndigheter innen hvitvaskingsområdet bør spille en større og mer aktiv rolle overfor privat sektor for å sikre at overnevnte risikoer og bekymringer håndteres på en bedre måte. Dette vil også bidra til å bedre myndighetenes egen forståelse og kunnskap om produkter, tjenester og teknologi. De europeiske tilsynsmyndighetene oppfordrer også de nasjonale myndighetene til å vurdere egen forståelse av risikoer i sektorer hvor de har begrenset tilsynspraksis, og om de på bakgrunn av dette bør endre tilsynsvirksomheten.

Som et tillegg til denne Joint Opinion, har ESA-ene utviklet et interaktivt verktøy som gir publikum, myndigheter innen hvitvaskingsområdet og finanssektoren et innblikk i de hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoene som omtales i joint opinion.